Opcja Przelew zagraniczny/walutowy umożliwia wykonywanie przelewów walutowych – mogą to być płatności w walutach obcych skierowane na rachunki w bankach zagranicznych lub krajowych, a także płatności w walucie PLN skierowane na rachunki w bankach zagranicznych. Istnieje możliwość wysłania przelewu w walucie innej niż waluta rachunku źródłowego (jest to przelew z przewalutowaniem).

Formularz przelewu zagranicznego zawiera pola zarówno obowiązkowe jak i opcjonalne. Część z pól może pozostać niewypełniona, jednak może to spowodować dodatkową opłatą za realizację zlecenia w tzw. trybie Non-STP (oznacza to, że ze względu na brak niektórych danych zlecenie nie może zostać procesowane automatycznie przez Bank). Czerwona gwiazdka * umieszczona przy polu oznacza, że pole to jest obowiązkowe (tj. pole musi zostać wypełnione).

Formularz Przelewu zagranicznego składa się z następujących pól:

 • Przelew środków z rachunku – wskaż rachunek, z którego ma zostać wysłany przelew.
  Po wybraniu rachunku poniżej wyświetlone zostaną aktualne saldo księgowe oraz saldo dostępne tego rachunku
 • Użyj szablonu płatności – jeśli posiadasz zdefiniowane szablony wybierz ten, którego chcesz użyć. Pola formularza zostaną automatycznie wypełnione danymi zapisanymi w szablonie
 • Nazwa i adres - wpisz pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, która jest adresatem przelewu oraz podaj jej dane adresowe. Z listy rozwijanej wybierz kraj odbiorcy przelewu.
 • Kraj - wybierz z listy rozwijanej kraj odbiorcy przelewu
 • Numer rachunku odbiorcy - wpisz numer rachunku odbiorcy przelewu. Dla krajów, w których obowiązuje standard IBAN numer rachunku powinien być podany w tym standardzie.
 • Kod SWIFT/BIC banku odbiorcy - podaj kod SWIFT (BIC - Bank Identification Code) właściwy dla oddziału banku prowadzącego rachunek odbiorcy przelewu. Kod SWIFT/BIC składa się z 8 lub 11 znaków. Po wpisaniu kodu SWIFT/BIC, system wyświetli poniżej rozpoznaną na podstawie tego kodu nazwę banku.
  Jeżeli oddział banku odbiorcy nie posiada własnego kodu SWIFT (BIC) proszę nie wypełniać pola "Kod SWIFT/BIC banku" a jedynie wpisać nazwę, miejscowość i kraj banku oraz ewentualnie dopisać w polu "nazwa banku" kod SWIFT (BIC) np. centrali banku. Podanie kodu SWIFT/BIC banku odbiorcy nie jest obowiązkowe.
 • Nazwa, miejscowość oraz kraj banku odbiorcy - podaj dane banku odbiorcy przelewu: nazwę, miejscowość oraz kraj banku. W każdym przypadku wymagane jest podanie co najmniej kodu SWIFT (BIC) lub nazwy i kraju banku odbiorcy. Jeżeli oddział banku odbiorcy nie posiada własnego kodu SWIFT (BIC) proszę nie wypełniać pola "Kod SWIFT/BIC banku" a jedynie nazwę, miejscowość i kraj banku. Podanie kodu SWIFT/BIC banku odbiorcy nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku jego braku przelew zostanie zrealizowany w trybie Non-STP, z czym może się wiązać dodatkowa opłata.
 • Numer banku (BLZ, SortCode,etc.) - w tym polu możesz wpisać numer rozliczeniowy banku - w zależności od kraju banku odbiorcy może to być: Sort Code, Bankleitzahl (BLZ), Bankenclearing-Nummer (BC-Nummer), Bank-State-Branch (BSB), Transit Code, ABA number, Routing Transit Number (RTN), Clearingnummer, etc. Podanie numeru banku nie jest obowiązkowe.
 • Data płatności - wpisz datę realizacji przelewu w formacie DD-MM-RRRR lub wskaż odpowiednią datę przy pomocy kalendarza. Domyślnie system podpowiada aktualną datę, aby zrealizować przelew w najbliższym możliwym terminie. Data płatności jest dniem przyjęcia dyspozycji Klienta przez Bank i nie jest tożsama z datą waluty przelewu.
 • Kwota przelewu - podaj kwotę oraz określ walutę, w której przelew ma zostać wysłany. Waluta przelewu może być różna od waluty rachunku, z którego jest on realizowany - jest to wtedy przelew z przewalutowaniem. Przewalutowanie nastąpi po odpowiednim kursie kupna lub sprzedaży danej waluty, zgodnie z aktualną w momencie realizacji zlecenia tabelą kursową. Po wpisaniu kwoty i waluty przelewu, poniżej wyświetlona zostanie informacja o zastosowanym aktualnym kursie wymiany walut, oraz o tym, ile wynosi kwota przelewu w przeliczeniu na walutę rachunku obciążanego.
  Uwaga: podane kursy walut mają charakter informacyjny. W rzeczywistości zlecenie może zostać zrealizowane po innym kursie (będzie to kurs aktualny w momencie realizacji zlecenia przez Bank). Wszystkie zlecenia są realizowane po kursie tabelowym.
 • Tytuł płatności – opisz czego dotyczy płatność. Kod tytułu płatności – określenie kodu tytułu płatności jest wymagane ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Na ekranie zostanie wyświetlona lista tytułów płatności wraz z odpowiadającymi im kodami statystycznymi na przykład - przedmiotem transakcji jest zakup drewna, wówczas musisz wybrać kod tytułu płatności A60 – płatności związane z importem i eksportem towarów).

  Lista kategorii płatności zawiera również pozycję "Inne", którą należy wybrać gdy pozostałe kategorie i tytuły płatności nie są właściwe. W przypadku jej wybrania, w polu tekstowym należy wpisać (słownie) wyjaśnienia dotyczące tytułu realizowanej płatności oraz nr telefonu do osoby kontaktowej, pod którym realizujący zlecenie pracownik Alior Bank będzie mógł uzyskać dodatkowe wyjaśnienia (o ile zajdzie taka potrzeba).
 • Typ przelewu – ze względu na określenie daty waluty dla przelewu rozróżniamy następujące typy przelewów zagranicznych:

  Normalnydrugi dzień roboczy od daty płatności (SPOT). Przelewy zagraniczne oraz przelewy krajowe w PLN z rachunków walutowych złożone w systemie jako normalne są realizowane w dniu roboczym do godziny 15:00 i są realizowane w tym samym dniu. Zlecenia złożone po godzinie 15:00 oraz złożone w dni wolne od pracy są realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

  Pilnynastępny dzień roboczy od daty płatności. Przelewy zagraniczne oraz przelewy krajowe w PLN z rachunków walutowych złożone w systemie jako pilne są realizowane w dniu roboczym do godziny 13:00 i są realizowane w tym samym dniu. Zlecenia pilne złożone po godzinie 13:00 oraz złożone w dni wolne od pracy są realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

  Ekspresbieżący dzień tożsamy z datą płatności. Przelewy zagraniczne oraz przelewy krajowe w PLN z rachunków walutowych złożone w systemie jako ekspres są realizowane w dniu roboczym do godziny 13:00 i są realizowane w tym samym dniu. Zlecenia pilne złożone po godzinie 13:00 oraz złożone w dni wolne od pracy są realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

  Po zatwierdzeniu zlecenia przelewu, system zweryfikuje poprawność wypełnienia formularza, a w przypadku przelewów przeznaczonych do realizacji w dniu bieżącym, sprawdzi czy na podanym rachunku dostępna jest wystarczająca ilość środków. W przypadku przelewów z przyszłą datą realizacji, weryfikacja dostępnego salda nie jest wykonywana podczas składania zlecenia, lecz dopiero w dniu jego realizacji.
  Następnie wyświetlony zostanie ekran prezentujący wprowadzone dane przelewu oraz informację o wysokości prowizji należnej za jego realizację. Jest to ostatni moment na sprawdzenie czy dane wpisane w formularzu są prawidłowe. Jeżeli treść przelewu trzeba poprawić, kliknij przycisk "Anuluj" aby powrócić do formularza. Jeśli dane są prawidłowe, kliknij przycisk "Podpisz i wyślij" aby zautoryzować zlecenie.
 • Opłaty i prowizje pokrywa – określ która ze stron - nadawca czy odbiorca przelewu ma ponieść koszty związane z realizacją przelewu zagranicznego. Dopuszczalne są 3 możliwe kombinacje:
  1. OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca (zleceniodawca) przelewu
  2. BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca (beneficjent) przelewu
  3. SHA - nadawca i odbiorca pokrywają koszty stronami, tzn. nadawca koszty Alior Bank Polska S.A., a odbiorca koszty swojego banku i banków pośredniczących
 • Opłaty i prowizje z rachunku - wskaż z którego rachunku ma zostać pobrana prowizja
Korzystanie z szablonów płatności podczas wypełniania formularza przelewu zagranicznego:
Jeżeli przelewy zagraniczne do danego kontrahenta (odbiorcy) wysyłasz regularnie, możesz skorzystać z Szablonu płatności. Wypełnij formularz przelewu i zaznacz checkbox "Zapisz jako nowy szablon płatności". Następnie wpisz nazwę, pod jaką szablon ma zostać zapamiętany. Aby zdefiniować szablon bez jednoczesnego wysyłania przelewu, skorzystaj z funkcji Nowy szablon w zakładce Szablony płatności.
Aby skorzystać z jednego z przygotowanych wcześniej Szablonów płatności, wybierz go z listy rozwijanej "Użyj szablonu płatności". Pola formularza zostaną automatycznie wypełnione danymi zapisanymi w szablonie (dane odbiorcy wraz z danymi banku, kwota przelewu, waluta, tytuł płatności, kod tytułu płatności i sposobu podziału kosztów).
Jeśli chcesz wykonywać przelew z zapisanego szablonu bez jego autoryzacji kodem SMS, możesz zapisać szablon zaznaczając opcję "Zapisz jako zaufany".
Opcja Proszę o wysłanie potwierdzenia:
 • na adres e-mail – jeśli po wykonaniu przelewu chcesz otrzymać potwierdzenie jego realizacji mailem, zaznacz to pole i wpisz adres email. Potwierdzenie może być także wysłane bezpośrednio do odbiorcy przelewu – w tym wypadku podaj adres email odbiorcy.