0% opłaty manipulacyjnej przy wpłatach do subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

2010-10-13

Od 11 października do 30 listopada br. klienci dokonujący wpłat do subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu są zwolnieni z opłat manipulacyjnych.

Aby wziąć udział w promocji, należy między 11 października 2010, a 30 listopada 2010 dokonać wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu.
W przypadku pierwszej wpłaty, przed jej dokonaniem należy złożyć zlecenie otwarcia konta jednostek uczestnictwa w subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu.

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu to subfundusz przeznaczony dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiają zarządzającym.

Atutem subfunduszu  jest jego strategia, polegająca na jednoczesnym wykorzystaniu aktywnej alokacji i aktywnej selekcji. Decyzje o doborze instrumentów finansowych do portfela subfunduszu, podejmują zarządzający – eksperci z Aviva Investors Poland – każdorazowo bazując na prognozach koniunktury giełdowej. Dzięki temu, że subfundusz nie ma określonej struktury portfela, zarządzający mogą na bieżąco reagować na zmiany na rynku i w zależności od sytuacji lokować nawet całość aktywów w akcjach lub instrumentach bezpiecznych.

Zadaniem zarządzających subfunduszem jest również aktywne szukanie najbardziej zyskownych obszarów inwestycyjnych i dobór do portfela subfunduszu wyłącznie spółek, które w ich opinii mają największy potencjał wzrostu.

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu to pierwszy subfundusz w ofercie Aviva Investors TFI, w którym opłata za zarządzanie została podzielona na dwie części: stałą i zmienną – uzależnioną bezpośrednio od wyniku inwestycyjnego, czyli wypracowanych zysków.

Szczegóły promocji zawarte są w regulaminie promocji „0% opłaty manipulacyjnej w Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą funduszy Aviva Investors TFI.

Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszy inwestycyjnych Aviva Investors. Fundusze  nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
 


Polecam stronę Alior Banku

 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji