Produkt Strukturyzowany "Inwestycja w Ropę 2"

w formie Grupowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności   PLN  Surowce Inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego Stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych i końcowych instrumentów bazowych, nie uwzględnia średniej większej niż 10% czasu trwania inwestycji   Stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji   Kupon nie jest stały i zależy od zmian instrumentu bazowego   Maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona   Płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji

Inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 80-100% we wzroście ceny ropy naftowej typu Brendt do czasu, gdy cena ta osiągnie 130% Poziomu Początkowego  (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta, Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje Kupon na 5-7% bez względu na poziom ceny ropy naftowej Brent.

 


Streszczenie warunków:

Okres subskrypcji: 24.07-24.08.2012 r.
Początkowa wartość jednej Jednostki uczestnictwa: 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji: 3 000 PLN (30 szt. jednostek uczestnictwa)
Opłata początkowa:

do 1,3% z podstawowym wariantem ubezpieczenia
do 1,65% z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia

Dzień Utworzenia Funduszu: 30.08.2012 r.
Dzień Zamknięcia Funduszu: 12.03.2014 r.
Indeks: Ropa naftowa Brent (Bloomberg code: CO1 <Comdty>)
Ochrona kapitału:

100% gwarancji kapitału w Dniu Zamknięcia Funduszu

Informacje zamieszczone na stronie internetowej zawierają streszczenie Szczególnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Inwestycja w Ropę 2" oraz Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "Inwestycja w Ropę 2" ING Życie wraz z załącznikami i została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte zostały w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Inwestycja w Ropę 2" oraz Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "Inwestycja w Ropę 2" ING Życie wraz z załącznikami, które można znaleźć na niniejszej stronie jak również otrzymać w placówce Banku.

 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji