Pytania i odpowiedzi

Przelewy walutowe


Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się zawsze z kodu literowego kraju, liczby kontrolnej, oznaczenia banku, prowadzącego rachunek, oraz numeru rachunku bankowego. Liczba kontrolna zawarta w IBAN umożliwia kontrolę poprawności całego numeru rachunku. Dzięki temu już w momencie zlecania przelewu bank może dokonać weryfikacji numeru rachunku odbiorcy i w przypadku błędu poinformować o tym zleceniodawcę.

Przykład rachunku IBAN w Alior Banku: PL60 2490 0005 0000 5300 0000 1234

W jakie dni nie są księgowane przelewy w innych krajach?
Co to jest BIC?

BIC (Bank Identifier Code) to kod banku, stosowany w rozliczeniach walutowych, nadawany przez SWIFT – organizację, za pośrednictwem której banki wymieniają informacje finansowe.

Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to organizacja, za pośrednictwem której banki wymieniają informacje finansowe, m.in. informacje o przelewach.

Jaki jest BIC Alior Banku?

BIC Alior Banku to: ALBPPLPW.

Co oznacza opcja podziału kosztów OUR?

Opcja OUR oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa zleceniodawca przelewu.

Co oznacza opcja podziału kosztów BEN?

Opcja BEN oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa beneficjent przelewu. Opcja niedostępna dla transakcji płatniczych objętych Ustawą o Usługach Płatniczych.

Co oznacza opcja podziału kosztów SHA?

Opcja SHA oznacza, że koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów, zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących.

Jaka jest różnica pomiędzy przelewem zwykłym, pilnym i ekspresowym?

Różnica pomiędzy przelewem zwykłym, pilnym i ekspresowym polega na dacie udostępnienia środków bankowi beneficjenta. W przypadku przelewu zwykłego środki udostępniane są drugiego dnia roboczego po dniu realizacji przelewu, w trybie pilnym następnego dnia roboczego, natomiast w trybie ekspresowym – tego samego dnia.

Kiedy niezbędny jest IBAN?

Podanie w przelewie numeru rachunku w standardzie IBAN konieczne jest we wszystkich rozliczeniach w ramach Unii Europejskiej oraz np. w rozliczeniach z Islandią, Norwegią, Lichtensteinem lub Szwajcarią.

Czy mogę zlecić przelew walutowy w każdym oddziale Banku?

Tak, przelew walutowy może być zlecony w każdym oddziale Alior Banku.

Jak wykonać przelew z zagranicy na rachunek w Alior Banku?

Przelew z zagranicy na rachunek w Alior Banku powinien zawierać:

  • numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (np. PL60 2490 0005 0000 5300 0000 1234),
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres odbiorcy,
  • tytuł przelewu,
  • adres BIC Alior Banku (ALBPPLPW) lub nazwę i adres: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa.

Jakie dane są niezbędne do realizacji przelewu w walucie RUB?

Dla płatności zagranicznych realizowanych w walucie RUB, na podstawie ustaleń Centralnego Banku Rosji, wymagane są następujące informacje dodatkowe:

- Kod INN (tax ID) – numer identyfikacyjny beneficjenta płatności – płatnika podatku; składa się on z 10 (osoby prawne) lub 12 znaków (osoby fizyczne)
- Numer rachunku banku beneficjenta w Rosyjskim Banku Centralnym  zaczynający  się od cyfr „30”
- Kod VO – rosyjski kod statystyczny określający przedmiot płatności,  składający się z 5 znaków poprzedzonych literami VO
- Szczegółowy opis celu płatności w języku angielskim lub rosyjskim
- w przypadku przelewu do banku Polskiego - kod SWIFT oraz numer rachunku banku korespondenta w Rosyjskim Banku Centralnym

Powyższe informacje Klient powinien wpisać w polu „Tytuł płatności” z wyjątkiem numeru rachunku banku beneficjenta/banku korespondenta w Rosyjskim Banku Centralnym, który powinien zostać podany w polu Numer banku (BLZ, SortCode, etc.)

Ponadto większość  banków rosyjskich nie dokonuje przewalutowań przelewów przychodzących, dlatego warto upewnić się, że walutą wskazanego numer rachunku beneficjenta są RUB.

Przelewy krajowe


Co to jest NRB?

NRB to skrót od Numer Rachunku Bankowego – standardu numeracji rachunków w polskich bankach. NRB składa się z 26-ciu cyfr i ma następującą budowę:

Liczba kontrolna, zawarta w NRB, umożliwia kontrolę poprawności całego numeru rachunku. Dzięki temu już w momencie zlecania przelewu bank może dokonać weryfikacji numeru rachunku odbiorcy i w przypadku błędu poinformować o tym zleceniodawcę.

Czy mogę zlecić przelew krajowy w każdym oddziale Banku?

Tak, przelew krajowy może być zlecony w każdym oddziale Alior Banku.

Polecenie zapłaty


Kiedy mogę odwołać obciążenie rachunku?

W przypadku dłużników innych, niż osoby fizyczne, niewykonujące działalności gospodarczej, obciążenie rachunku poleceniem zapłaty może być odwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia obciążenia.

Kiedy i w jaki sposób mogę cofnąć zgodę na obciążanie rachunku?

Zgoda na obciążanie rachunku może być cofnięta w każdym czasie. Może być ona dokonana w oddziale, w Systemie Bankowości Internetowej oraz za pośrednictwem Contact Centre. Pamiętaj, żeby poinformować wierzyciela o odwołaniu zgody na obciążanie rachunku.

Czy mogę odwołać niezrealizowane jeszcze polecenie zapłaty?

Dłużnik ma prawo do odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty nie później jednak niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.

W przypadku dłużników innych, niż osoby fizyczne, niewykonujące działalności gospodarczej, obciążenie rachunku poleceniem zapłaty może być odwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia obciążenia.

Zgoda na obciążanie rachunku może być cofnięta w każdym czasie. Może być ona dokonana w oddziale, w Systemie Bankowości Internetowej oraz za pośrednictwem Contact Centre. Pamiętaj, żeby poinformować wierzyciela o odwołaniu zgody na obciążanie rachunku.

 

Masowe Przetwarzanie Transakcji


Jak długo trwa przekaz środków od kontrahenta na rachunek firmy w ramach Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji?

Proces identyfikacji i przetwarzania płatności przychodzących w ramach Usługi w żadnym stopniu nie wydłuża procesu księgowania środków na rachunku Klienta w Alior Banku. Proces ten jest taki sam jak w przypadku standardowych procesów księgowych dla standardowych transakcji przychodzących.

Jakie typy transakcji przetwarzane są w ramach Usługi MPT?

W ramach Usługi przetwarzane są płatności gotówkowe i bezgotówkowe zarówno w PLN jak i walutach obcych, w których Bank prowadzi rachunki bieżące.

Jak wygląda proces aktywacji Usługi MPT w Alior Banku?

Usługa może być aktywowana w trakcie wizyty Klienta w dowolnym Oddziale Banku. Po ustaleniu wymagań Klienta, Doradca Klienta aktywuje Usługę Klientowi i przekazuje nadany przez system identyfikator.

Jakie warunki trzeba spełniać by móc skorzystać z Usługi MPT w Alior Banku?

By móc aktywować Usługę MPT niezbędne jest otwarcie rachunku w Alior Banku i dostęp do Bankowości Internetowej. Usługa oferowana jest dla wszystkich Klientów bez względu na typ prowadzonej księgowości.

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji