UWAGA!
Skrócenie terminu składania wniosków o odroczenie spłaty rat kredytów firmowych - do 23.03.2021 r. Skracamy termin przyjmowania wniosków o odroczenie terminów spłaty rat kredytów firmowych.

• Przedsiębiorcy uprawnieni do otrzymania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0,
• Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wynajmu powierzchni powyżej 2000 m2 w obiektach handlowych lub usługowych,
• Podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną

mogą składać wnioski o odroczenie terminów spłaty rat kredytów firmowych tylko do 23.03.2021 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Alior Bank SA. 31.03. 2021 r. jest końcową datą udzielenia instrumentu pomocowego, tj. podjęcia decyzji przez Alior Bank SA.


 

Zmiana zasad spłaty zobowiązań firmy

Od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminów spłaty kredytów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednego z kodów PKD uprawniających do otrzymania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2).

W dalszej części niniejszej strony znajduje się pełna lista kodów PKD objętych opisywanym działaniem pomocowym.


Wniosek

Pobierz wniosek (docx, 82 kB).
 

Jak złożyć wniosek?

 • W oddziale lub placówce partnerskiej Alior Banku i złożenie uprzednio pobranego i wypełnionego wniosku.
 • Zdalnie – więcej informacji uzyskasz podczas rozmowy z konsultantem – dzwoniąc na numer 19 502 lub +48 12 370 70 00 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora). Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.
 • W przypadku wniosków dla produktów faktoringowych, należy skontaktować się z ekspertem Finansowania Handlu bądź bankierem klienta biznesowego.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z odroczenia spłaty rat kredytów?

 • Odroczenie dotyczy wyłącznie umów produktów kredytowych, zawartych przed 14 marca 2020 r.
 • Odroczenie dostępne jest tylko dla tych klientów banków, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach jednego z kodów PKD uprawniających do otrzymania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2). oraz jednocześnie spełniają następujące kryteria:
  • w zakresie mikro i małych przedsiębiorców
   opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta.
  • w zakresie średnich przedsiębiorców
   posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
  • w zakresie dużych przedsiębiorców
   posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Z jakich ułatwień może skorzystać przedsiębiorca?

Odroczenie spłaty kredytu skutkujące zmianą harmonogramu spłaty kredytu. W przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres odroczenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.

Odroczenie spłat kredytu wynosi:
 • Mikro/Mali przedsiębiorcy: odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych na maksymalnie:
  • 3 miesiące,
  • 6 miesięcy - dla klientów, którzy nie korzystali dotychczas z pozaustawowego odroczenia kredytu, dla którego termin wnioskowania minął 30 września 2020 r.
 • Średni przedsiębiorcy: odroczenie spłat na maksymalnie:
  • 3 miesiące – dla rat kapitałowych,
  • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych dla klientów, nie korzystali dotychczas z pozaustawowego odroczenia kredytu, dla którego termin wnioskowania minął 30 września 2020 r.,
  • 3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych.
 • Duzi przedsiębiorcy: odroczenie spłat na maksymalnie:
  • 3 miesiące – dla rat kapitałowych,
  • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych dla klientów, nie korzystali dotychczas z pozaustawowego odroczenia kredytu, dla którego termin wnioskowania minął 30 września 2020 r.
 • W zakresie produktów odnawialnych, które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31 marca 2021, odnowienie na okres maksymalnie:
  • 3 miesięcy,
  • 6 miesięcy dla klientów, nie korzystali dotychczas z pozaustawowego odroczenia kredytu, dla którego termin wnioskowania minął 30 września 2020 r.
Dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku o odroczenie spłaty kredytu, ale wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć limitów określonych powyżej.

Bank nie będzie pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących odroczenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

Lista branż objętych działaniami pomocowymi:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz pytania w tej sprawie – zadzwoń do nas na numer 19 502 lub +48 12 370 70 00 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).