AgioFunds TFI SA

AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
działającym na rynku funduszy inwestycyjnych od kwietnia 2009 roku.


Uprzejmie informujemy, że w związku z rozwiązaniem Umowy dystrybucyjnej w zakresie funduszy AGIO FIO, dyspozycje i zlecenia tych funduszy mogą być składane do 25 stycznia br. włącznie.
Począwszy od dnia 01 lutego 2019 roku aktywa w funduszach AGIO TFI nie będą widoczne w bankowości elektronicznej Alior Banku.
AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku funduszy inwestycyjnych obecni są od kwietnia 2009 roku. To w 100% polska, prywatna i niezależna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. 

Inwestycje w funduszach Agio Funds cechuje:
  • niezależność - AgioFunds TFI SA jest instytucją nie związaną kapitałowo z dużymi instytucjami korporacyjnymi rynku finansowego co gwarantuje obiektywny wybór najlepszych celów i strategii inwestycyjnych
  • stabilność - zarząd jak i zarządzający funduszami są jednocześnie akcjonariuszami TFI, co zapewnia stabilność kadry i stylu inwestowania
  • doświadczenie - wszystkie kluczowe osoby zatrudnione w TFI mają kilkunastoletnie doświadczenie rynkowe nabyte w renomowanych instytucjach finansowych.

W ofercie Alior Banku można obecnie znaleźć 4 Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez AgioFunds TFI: AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, AGIO Globalny, AGIO Kapitał, AGIO Kapitał PLUS.

Alior Bank uczestniczył również w subskrypcjach Funduszy Zamkniętych AGIO Market Neutral, AGIO Wierzytelności, AGIO Wierzytelności Plus, AGIO Nieruchomości Komercyjnych, AGIO Wierzytelności PLUS 2, METRUM.

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

AGIO AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH
Subfundusz inwestuje w akcje spółek wyselekcjonowanych wyłącznie w oparciu o analizę fundamentalną, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej w ujęciu nominalnym bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

AGIO KAPITAŁ
Subfundusz obligacji korporacyjnych. Celem funduszu jest uzyskiwanie stałej, powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych bez krótkoterminowych wahań zainwestowanego kapitału, przy jednoczesnej jego ochronie w ujęciu realnym i nominalnym (po uwzględnieniu inflacji). Subfundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i wysokiej wiarygodności kredytowej oraz instrumenty rynku pieniężnego. AGIO Kapitał rekomendowany jest inwestorom oczekującym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych i akceptującym jednocześnie nieco wyższy poziom ryzyka niż w przypadku inwestycji w obligacje skarbowe.

AGIO GLOBALNY
Subfundusz AGIO Globalny dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji panującej na rynkach finansowych. Cel osiąga dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej i inwestowaniu w różne kategorie lokat (akcje, surowce, obligacje, waluty).

AGIO KAPITAŁ PLUS
Fundusz o polityce inwestycyjnej identycznej jak AGIO Kapitał, który jako jedyny w ofercie AgioFunds TFI wyceniany jest codziennie, co zapewnia jego uczestnikom wysoką płynność inwestycji. Dodatkowo wpłaty do funduszu możliwe są już od 100 PLN, dzięki czemu szerokie grono inwestorów uzyskało dostęp do funduszu bezpiecznego, zachowującego liniową wycenę oraz osiągającego stopy zwrotu wyższe od lokat bankowych. Fundusz z racji swojej płynności i rentowności przewyższającej depozyty bankowe jest szczególnie rekomendowany przez Towarzystwo jako alternatywa dla lokat bankowych
AGIO GLOBALNY PLN
AGIO-KAPITAŁ PLN
AGIO KAPITAŁ PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AGIO-AGRESYWNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH PLN
AGIO GLOBALNY EUR
AGIO-KAPITAŁ EUR
AGIO GLOBALNY USD
AGIO-KAPITAŁ USD

Jak nabyć jednostki funduszy?

To proste - wystarczy złożyć zlecenie w bankowości internetowej!

Jeśli masz rachunek w Alior Banku - zaloguj się do bankowości internetowej i podpisz Umowę 
Złóż w zakładce Fundusze zlecenie na wybrane przez siebie jednostki uczestnictwa
Jeżeli nie jesteś klientem Alior Banku - udaj się do dowolnego oddziału Alior Banku
Już teraz zaloguj się na swój rachunek i nabądź jednostki funduszy!
step icon Złóż zlecenie w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 503

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Dąbrowskiego 1 , 00-057 Warszawa
T: +48 22 531 54 54
F: +48 22 531 54 55
www.agiofunds.pl
nr KRS: 0000297821
NIP: 108 000 43 99
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.