Aviva Investors TFI

Aviva Investors to część inwestycyjna grupy Aviva, która należy do grona stu największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie.


 

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest spółką oferującą usługi o charakterze wyłącznie inwestycyjnym. Aviva Investors to część inwestycyjna grupy Aviva, która działa w 28 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i regionu Pacyfiku. Należy do grona stu największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie, co świadczy o jej ogromnym potencjale finansowym.
 

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Klient ma możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie funduszu inwestycyjnego, dopasowanego do potrzeb i upodobań. Dostępne w oddziałach Alior Banku fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland to:
 
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny - Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (brak struktury modelowej). Zarówno udział instrumentów rynku pieniężnego (m.in. bony i krótkoterminowe obligacje skarbowe), jak i długoterminowych instrumentów dłużnych (długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu) może ulegać zmianom w krótkich odstępach czasu. Skład portfela subfunduszu jest aktywnie dopasowywany do bieżącej sytuacji na rynku. Znaczny udział obligacji charakteryzujących się podwyższoną zmiennością cen może powodować okresowe wahania wartości jednostki subfunduszu.
    
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosować będą wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
    
Aviva Investors Niskiego Ryzyka - przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost oszczędności, przy jednoczesnej ich dostępności. Subfundusz inwestuje co najmniej 70 proc. aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie do wykupu.
    
Aviva Investors Obligacji Globalny - odpowiedni dla osób oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Aktywa funduszu są inwestowane w gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
    
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus - stworzony dla osób akceptujących niski poziom zaangażowania w inwestycje o podwyższonym ryzyku oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne.
 
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania - dostosowany jest do długoterminowego inwestowania, na przykład w celu zgromadzenia kapitału na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie (co najmniej 50 proc.) w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe. Nie więcej niż 40 proc. aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje polskich spółek.
    
Aviva Investors Zrównoważony - przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, oczekujących wysokich dochodów z inwestycji. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek.
 
Aviva Investors Aktywnej Alokacji - dostosowany jest do wymagań osób oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności, które decyzję dotyczącą konstrukcji portfela inwestycyjnego (proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych) pozostawiają zarządzającym funduszem.
    
AI Polskich Akcji - przeznaczony jest dla osób akceptujących ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym. od 60 proc. do 100 proc. aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
    
Aviva Investors Akcji Europejskich Akcji - odpowiedni dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie czasowym, głównie poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji. Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcje, głównie spółek mających siedzibę w Europie Wschodzącej oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
 
Aviva Investors Nowych Spółek - Inwestycje aktywów subfunduszu w akcje (od 60 proc. do 100 proc.) przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) może być inwestowana w bezpieczne instrumenty: obligacje i bony skarbowe.
 
Aviva Investors Małych Spółek - Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcje spółek, których wartość rynkowa jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować duże wahania wartości inwestycji w okresie spadków.
    
Aviva Investors  Nowoczesnych Technologii - Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcje spółek reprezentujących m.in.z branże: informatyczną, telekomunikacyjną, medialną, biotechnologiczną. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków.
    
 Aviva Investors Optymalnego Wzrostu - Subfundusz lokuje aktywa według przyjętego wzorca (struktury modelowej). Zarówno udział akcji, jaki i instrumentów dłużnych może być bardzo zmienny i wynosić od 0 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu.
    
 Aviva Investors Globalnych Akcji - fundusz funduszy akcyjnych inwestujących na rynkach wschodzących (emerging markets. Fundusze bazowe Aviva Investors: Emerging Markets Equity Fund, European Convergence Equity Fund, Asia-Pacific Equity Fund, Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Emerging Markets Special Situations Fund, Potencjalnie: Australian Resources Fund, Emerging Markets Bond Fund.
AI FIO Subfundusz Niskiego Ryzyka
AI FIO Subfundusz Dochodowy
AI FIO Subfundusz Obligacji Globalny
AI FIO Subfundusz Polskich Akcji
AI FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania
AI FIO Subfundusz Kapitał Plus
AI FIO Subfundusz Zrównoważony
AI FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji
AI FIO Subfundusz Europejskich Akcji
AI FIO Subfundusz Małych Spółek
AI FIO Subfundusz Nowoczesnych Technologii
AI FIO Subfundusz Optymalnego Wzrostu
AI FIO Subfundusz Globalnych Akcji
AI FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny
AI FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
AI FIO Subfundusz Globalnych Strategii

Dodatkowe informacje

Tabela opłat manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000011017
NIP: 897-15-53-438
Wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 12 250 000 zł

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.