Caspar TFI

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy Caspar,
której aktywa stanowią około 900 milionów zł.

UWAGA

W związku z planowanym zakończeniem współpracy z Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Otwartych Biuro Maklerskie Alior Banku uprzejmie informuje, że:
 • zlecenia otwarcia rejestrów/dodatkowego nabycia/zamiany przyjmowane i przekazywane do realizacji będą  do 29 grudnia 2017 roku włącznie,
 • zlecenia odkupienia przyjmowane i przekazywane będą do 15 lutego 2018 roku.
Po tych terminach dokonywanie dyspozycji dotyczących jednostek subfunduszy zarządzanych przez CASPAR TFI będzie możliwe za pośrednictwem innych instytucji finansowych, podanych na stronie internetowej Towarzystwa.Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło działalność w listopadzie 2011 roku. Jest częścią Grupy Caspar, w skład której wchodzą także Caspar Asset Management oraz spółka dystrybucyjna F-Trust. Komisja Nadzoru Finansowego w 2012 r. wydała Caspar TFI S.A. zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Aktywa Grupy Caspar stanowią około 900 milionów zł.
Caspar TFI zarządza Caspar  Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami: Caspar Akcji Polskich, Caspar Akcji Europejskich,  Caspar Akcji Tureckich,  Caspar  Ochrony Kapitału, Caspar Globalny.
Caspar TFI to:
 • doświadczony, świadomy celu, wielokrotnie nagradzany zespół zarządzający
 • konsekwencja, determinacja, pracowitość
 • inwestycje na rynkach globalnych, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Fundusze zarządzane przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ( Caspar FIO )
 
 • Subfundusz Caspar Akcji Europejskich Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym. Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich. Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Turcję, Szwajcarię, Państwa Członkowskie oraz banki centralne tych państw.
 
 • Subfundusz Caspar Akcji Polskich - Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej. Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub przez Narodowy Bank Polski.
   
 • Subfundusz Caspar Akcji Tureckich - Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji. Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub przez Turecki Bank Centralny.
 •  Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału - Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne. Co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu to Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub instrumenty innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej emitowane.
 
 • Subfundusz Caspar Globalny - Subfundusz jest subfunduszem funduszy aktywnej alokacji. Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne, które mogą stanowić łącznie co najwyżej 50% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Subfundusz Caspar Akcji Europejskich (kat.A) PLN
Subfundusz Caspar Akcji Polskich (kat.A) PLN
Subfundusz Caspar Akcji Tureckich (kat.A) PLN
Subfundusz Caspar Globalny (kat.S) PLN
Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału (kat.A) PLN

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Szkolna 5/13
61-​832 Poznań
caspar@​caspartfi.​pl
+ 48 61 855 44 44

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.