Eques Investment TFI

Łączna wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Eques TFI na koniec 2014 roku
wyniosła ponad 1,09 mld zł.
 

UWAGA

W związku z planowanym zakończeniem współpracy z EQUES TFI, Biuro Maklerskie informuje, że zlecenia dotyczące funduszy otwartych EQUES TFI będą przyjmowane i realizowane do 19 grudnia 2017 roku do końca dnia. Zlecenia będą realizowane wyłącznie w formie papierowej w oddziałach Banku .
Po tym terminie składanie dyspozycji dotyczących jednostek funduszy zarządzanych przez EQUES TFI będzie możliwe za pośrednictwem innych instytucji finansowych, podanych na stronie internetowej Towarzystwa.
EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa od kwietnia 2007 roku. Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dla wąskiego grona zamożnych inwestorów. Od maja 2012 r. oferta EQUES INVESTMENT TFI SA systematycznie powiększa się o nowe produkty przeznaczone szerszemu gronu Inwestorów.

Eques Investment TFI to:
 • zespół zarządzających z kompetencjami i umiejętnościami zdobytymi w trakcie wieloletnich doświadczeń, pracując dla uznanych instytucji finansowych
 • metoda inwestycyjna - w zarządzaniu funduszami zarządzający wykorzystują własną, dopracowaną i sprawdzoną w praktyce metodę inwestycyjną
 • doświadczenie i wyniki - zespół zarządzających aktywami funduszy ma doświadczenie w inwestowaniu zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, dzięki temu EQUES SFIO nie ogranicza się jedynie do inwestowania na rynku polskim, ale daje również możliwości czerpania korzyści z dostępu do rynków światowych

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Oferta parasolowego funduszu EQUES SFIO składa się z następujących subfunduszy:

EQUES Akcji:
 • Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów.
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w akcje polskich spółek.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji.
 • W celu ograniczenia zmienności subfundusz może lokować do 30% wartości aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego.

EQUES Aktywnej Alokacji:
 • Subfundusz może lokować do 100% aktywów w akcje aby maksymalizować wzrost wartości inwestycji.
 • Subfundusz może przejściowo lokować nawet 100% wartości aktywów w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji.
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w akcje polskich spółek oraz polskie dłużne papiery wartościowe o różnych terminach zapadalności.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji.

EQUES Obligacji:
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
 • W skład portfela obligacji subfunduszu będą wchodziły zarówno papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, NBP oraz instytucje międzynarodowe o wysokiej wiarygodności, jak i obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i jednostki samorządu terytorialnego.

EQUES Pieniężny:
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji.
 • W skład portfela obligacji subfunduszu będą wchodziły zarówno papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, NBP oraz instytucje międzynarodowe o wysokiej wiarygodności, jak i obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i jednostki samorządu terytorialnego – przy czym co najmniej 50% wartości portfela stanowią instrumenty o terminie do wykupu do 1 roku.
Subfundusz Eques Pieniężny (Typ A)
Subfundusz Eques Obligacji (Typ A)
Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji (Typ A)
Subfundusz Eques Akcji (Typ A)

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjncych

Dane kontaktowe TFI

EQUES INVESTMENT TFI S.A.
ul. Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 379 46 00
fax: (+ 48) 22 379 46 10
KRS: 0000251346
www.eitfi.pl

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.