MetLife TFI

Towarzystwo MetLife zostało kupione przez Towarzystwo NN. Do czasu zakończeniu procesu połączenia oba Towarzystwa działają bez zmian.

MetLife w grupie NN

Przedmiotem działalności MetLife Funduszy Inwestycyjnych jest lokowanie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe zgodnie ze Statutem każdego z Funduszy. Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawo Uczestnika Funduszu do udziału w jego aktywach. 

Met Life to lider w zarządzaniu strategiami dłużnymi. MetLife Pieniężny w 2011 i 2013 r. uzyskał prestiżową nagrodę Złoty Portfel za najlepszy fundusz Pienięzny na rynku.

Fundusz MetLife TFI:
  • pierwszy na rynku polskim fundusz parasolowy z polskimi i zagranicznymi strategiami, w PLN jak i USD
  • 16 strategii inwestycyjnych w 19 oferowanych subfunduszach

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

MetLife FIO Parasol Krajowy - 7 subfunduszy, które pozwalają na elastyczne zarządzanie inwestycji dzięki realizacji odmiennych strategii inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka oraz różnorodnym horyzoncie inwestycyjnym.

MetLife Subfundusz Pieniężny - strategia inwestycyjna opiera w głównej mierze na zarządzaniu portfelem instrumentów skarbowych (obligacji i bonów), a uzyskiwane wyniki znacznie przekraczają poziom depozytów uzyskiwanych w renomowanych bankach. Subfundusz z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, ma bardzo niski poziom ryzyka kredytowego.

MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych - jest subfunduszem dłużnym, którego portfel składa się głównie z instrumentów emitowanych przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie zapadalności. Instrumenty dłużne komercyjne, stanowią ok. 10% portfela. Subfundusz może inwestować w instrumenty rządowe denominowane w innych walutach niż PLN, jednak nie więcej niż 30% swoich aktywów.

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji - To subfundusz elastycznego inwestowania, którego przedział zaangażowania w akcje (min. 20% max 80% portfela) pozwala na dopasowanie struktury portfela, w zależności od oceny sytuacji przez Zarządzającego. Subfundusz bazuje na średnio i długookresowych trendach, a strategia timingu jest stosowana w ograniczonym zakresie.

MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu - To subfundusz mieszany, którego udział akcji w portfelu średnio wynosi 30%, a maksymalny poziom nie może przekroczyć 40% wartości portfela. Pozostała część aktywów lokowana jest w papiery dłużne.

MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej - Subfundusz inwestuje w akcje i obligacje z regionu Europy środkowowschodniej (głównie Polska, Węgry, Czechy). Subfundusz może inwestować także w pozostałych krajach regionu (m.in. Rosji i Turcji) w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez Zarządzającego.  Średni udział akcji stanowi około 50% portfela Subfunduszu. Pozostałą część stanowią instrumenty dłużne.

MetLife Subfundusz Akcji - Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Przedział zaangażowania w akcje może wahać się od 66% do 100% portfela Subfunduszu, natomiast ilość akcji w portfelu średnio wynosi 50-70 walorów.

MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek - – inwestuje w spółki o średniej kapitalizacji, notowane polskim rynku kapitałowym. Głównym punktem odniesienia (benchmarkiem) jest indeks mWIG40 i WIBID 1M. Część spółek z tego indeksu wypłaca dywidendę, co dodatkowo podnosi atrakcyjność inwestycji (dywidendy są reinwestowane). Przeciętna ilość akcji w portfelu waha się między 50-70 walorów.

MetLife SFIO Parasol Światowy - 12 subfunduszy, które inwestują na różnorodnych rynkach i realizują odmienne strategie inwestycyjne dających Klientom nowe możliwości inwestowania na całym świecie. Inwestorzy mają wybór pomiędzy inwestowaniem na rynku krajowym, regionalnym lub globalnym oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej.

MetLife Subfundusz Lokacyjny - Portfel Subfunduszu stanowią głównie bony skarbowe, które są najbezpieczniejszymi i najbardziej płynnymi instrumentami rynku pieniężnego. Pozostałą część stanowią depozyty bankowe. Taka konstrukcja portfela eliminuje wahania jednostki w krótkich okresach i sprawia, że subfundusz jest świetną alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

MetLife Subfundusz Obligacji Plus - Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą nie może przekraczać 30%.

MetLife Subfundusz Obligacji Światowych - Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PineBridge Investments. Poprzez poniżej wymienione inwestycje, Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, denominowane w różnych walutach. Emitentami mogą być zarówno Państwa zaliczane do grona krajów rozwiniętych, jak i tych zaliczanych do krajów wschodzących.

MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki - Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PineBridge Investments. Poprzez poniżej wymienione inwestycje, Subfundusz inwestuje do 50% w akcje spółek notowanych na rynkach Azji płd.-wsch. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe emitowane na rynku globalnym.

MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu - Subfundusz jest subfunduszem dynamicznej alokacji aktywów wykorzystującym specjalnie do tego celu model CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Udział akcji w portfelu może zmieniać się od 0% do 80% wartości portfela. Pozostałą część aktywów stanowią bezpieczne krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Parametry modelu zostały tak zoptymalizowane, aby ograniczyć potencjalny spadek wartości jedności uczestnictwa do poziomu nie niższego niż 80% najwyższej historycznej ceny jednostki z okresu stosowania strategii.

MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek - Subfundusz  inwestuje głównie w akcje najmniejszych spółek notowanych na GPW. Średnio 50% portfela Subfunduszu inwestowane jest w akcje polskich spółek, głównie w spółki wchodzące w skład sWIG80.

MetLife Subfundusz Akcji Polskich - Subfundusz inwestuje w akcje dużych i średnich spółek notowanych na GPW. Subfundusz koncentruje się głównie na spółkach o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju, dzięki czemu ma duży potencjał wzrostu w okresach dobrej koniunktury. Przedział zaangażowania w akcje może się wahać od 66% do 100%.

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych - inwestuje głównie w akcje spółek globalnych z wysokim potencjałem wzrostu. Inwestycja dokonywana jest za pośrednictwem tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez M&G Investments,  Morgan Stanley Inwestment Funds, MFS Meridian Funds.

MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa - Subfundusz  inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy środkowowschodniej (głównie Polska, Węgry, Czechy). Subfundusz może inwestować także w pozostałych krajach regionu (m.in. Turcji, Rosji) w zależności od oceny sytuacji przez Zarządzającego.

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących - Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PineBridge Investments. Poprzez poniżej wymienione fundusze, Subfundusz inwestuje w akcje spółek działających bądź mających siedzibę w krajach wschodzących. Przedmiotem zainteresowania Subfunduszu są regiony: Azji płd.-wsch., Europy środkowowschodniej i Ameryki Łacińskiej.

MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich - Subfundusz inwestycje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PineBridge Investments. Poprzez poniżej wymienione inwestycje Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum akcji spółek notowanych na rynkach Azji płd.-wsch., głównie w Chinach, Hongkongu, Tajwanie czy indiach oraz innych krajach tego regionu, które są ściśle powiązane z rozwojem ekonomicznych i wzrostem gospodarczym krajów regionu.

MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich - Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments i BlackRock (Luxembourg) S.A. Poprzez poniżej wymienione inwestycje, Subfundusz inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Stanów Zjednoczonych o małej i średniej kapitalizacji,  wykazujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu.
METLIFE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SKARBOWYCH (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (KAT.C) PLN
METLIFE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (KAT.C) PLN
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (KAT.C) PLN
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (KAT.C) PLN
METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (KAT.A)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH (KAT.C) PLN
METLIFE SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU (KAT.C)
METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (KAT.C) PLN

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – MetLife TFI S.A.
ul. Przemysłowa 26
 00-450 Warszawa
faks: (48) 22 523 57 11
e-mail: funduszeinfo@metlife.pl

Ryzyko inwestycyjne


Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.