Nationale-Nederlanden TFI S.A.


Grupa NN
(fundusze przejęte od MetLife TFI z dniem 1 sierpnia 2022 r.)
 

Fundusze w Alior Banku

Nationale-Nederlanden STABILNEGO WZROSTU (FIO)
Nationale-Nederlanden OBLIGACJI SKARBOWYCH (FIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI (FIO)
Nationale-Nederlanden KONSERWATYWNY (FIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (FIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK (FIO)
Nationale-Nederlanden OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (SFIO) PLN
Nationale-Nederlanden ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (SFIO) PLN
Nationale-Nederlanden AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (SFIO) PLN
Nationale-Nederlanden AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (SFIO) PLN
Nationale-Nederlanden KONSERWATYWNY PLUS (SFIO)
Nationale-Nederlanden OBLIGACJI PLUS (SFIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI POLSKICH (SFIO)
Nationale-Nederlanden AKTYWNEJ ALOKACJI (FIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI NOWA EUROPA (SFIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (SFIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI AMERYKAŃSKICH (SFIO) PLN
Nationale-Nederlanden OCHRONY WZROSTU (SFIO)
Nationale-Nederlanden AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (SFIO) PLN

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Nationale-Nederlanden TFI S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
NR KRS: 0000 181644
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowgo Rejestru Sądowego
NIP:1070000046

 

Ryzyko inwestycyjne


Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.