PZU S.A. TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. 


 

Połączenie Funduszy PZU

19 czerwca 2020 r. nastąpi połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (subfundusze przejmowane) z subfunduszami wydzielonymi w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (subfundusze przejmujące).
Od tego dnia w skład funduszu PZU FIO Parasolowy będą wchodzić następujące subfundusze:

1. PZU Obligacji Krótkoterminowych
2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
3. PZU SEJF+
4. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
5. PZU Zrównoważony
6. PZU Medyczny
7. PZU Akcji KRAKOWIAK
8. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
9. PZU Aktywny Akcji Globalnych
10. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
11. PZU Dłużny Aktywny
12. PZU Dłużny Rynków Wschodzących (subfundusz przejęty)
13. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (subfundusz przejęty)
14. PZU Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz przejęty)
15. PZU Akcji Polskich

Pragniemy poinformować, że z planowanym połączeniem subfunduszy będą wiązały się poniższe aspekty:

19 czerwca 2020 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 18 czerwca 2020 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 18 czerwca 2020 r.

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej i naliczania podatku od zysków kapitałowych.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia realizacji transakcji połączenia, zawierające informacje o nowym numerze rejestru, nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat, liczbie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego oraz ich wartości.
Wysokość opłat manipulacyjnych i za zarządzanie pozostanie na niezmienionym poziomie.

Po połączeniu subfunduszy - dla celów podatkowych - historia transakcji na rejestrze Uczestnika zostanie zachowana. W przypadku nowego rejestru pierwszą wykazaną transakcją będzie transakcja połączeniowa wchodząca. Na rejestrze obowiązującym do czasu połączenia ostatnią wykazaną transakcją będzie transakcja połączeniowa wychodząca.PZU S.A. TFI powstało 30 kwietnia 1999 roku. Towarzystwo jest jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje. Wartość zarządzanych aktywów przez PZU S.A. TFI na koniec grudnia 2017 r. wyniosła nieco poniżej 20 mld zł. Towarzystwo, wykorzystując siłę i doświadczenie Grupy PZU oraz stosując nowoczesne metody zarządzania, oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom zróżnicowaną gamę produktów i usług, pozwalającą dopasować profil inwestycji do indywidualnych preferencji inwestorów. Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 
W ofercie TFI PZU znajdują się następujące fundusze inwestycyjne otwarte:
  • PZU FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami
  • PZU FIO Ochrony Majątku


 

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

PZU PARASOLOWY
Nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej np. subfundusz akcji, obligacji, zrównoważony. Taka konstrukcja pozwala dokonać wyboru między subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i zróżnicowanym horyzoncie inwestycyjnym, pomiędzy którymi można przenosić środki, dostosowując swoją strategię zarówno do warunków rynkowych jak i zmieniających się w czasie własnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestycyjnego.

Na PZU FIO Parasolowy składa się dwanaście subfunduszy:

PZU Obligacji Krótkoterminowych inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
 
PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe, obligacje korporacyjne oraz akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie. 
 
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu.
 
PZU Dłużny Aktywny inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane m.in. przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze akcyjne. 
 
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w obligacje polskich i zagranicznych firm, ale dopuszcza też możliwość nabycia obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących nieco wyższy poziom ryzyka, chcących osiągnąć stopę wzrostu wyższą od tej generowanej przez fundusze obligacji skarbowych i nie akceptujących zbyt dużej zmienności funduszy akcyjnych.
 
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
 
PZU Medyczny
inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
 
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
 
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.

PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje aktywa w akcje oraz kwity depozytowe emitowane przez podmioty z siedzibą w państwach regionu europejskich rynków wschodzących (m.in. Polska, Węgry, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Turcja, Rosja). Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.
 
PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI
 
Jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych.
 
Fundusz składa się z czterech subfunduszy prowadzących odmienną politykę inwestycyjną:

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych to subfundusz inwestujący środki na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, które charakteryzują się wysokim produktem narodowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca. Może zatem dokonywać inwestycji w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

PZU Akcji Rynków Wschodzących to subfundusz lokujący środki na rynkach finansowych krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Może zatem dokonywać inwestycji w Chinach, Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych to subfundusz lokujący środki przede wszystkim w akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami wypłacając dywidendę, przy czym stopa dywidendy powinna być na wysokim poziomie. Strategia inwestycyjna subfunduszu oparta jest więc o dwa niezależne potencjalne źródła zysku: oczekiwany długoterminowy wzrost cen akcji oraz wypłaconą dywidendę.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących to subfundusz dokonujący lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.
 
PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU
Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością. celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz dokonuje lokat w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa.
 
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU Akcji Rynków Wschodzących
PZU Dłużny Rynków Wschodzących
PZU Akcji Rynków Dywidendowych
PZU Akcji Polskich
PZU Dłużny Aktywny
PZU Medyczny
PZU FIO Ochrony Majątku
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
PZU Obligacji Krótkoterminowych
PZU Akcji Krakowiak
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Aktywny Akcji Globalnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez
PZU Sejf+
PZU Zrównoważony
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat.I
PZU Akcji Krakowiak kat.I
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat.I
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat.I
PZU Papierów Dłużnych Polonez kat.I
PZU Globalnych Obligacji Korporacyjnych kat.I
PZU Dłużny Aktywny kat.I
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek kat.I

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZU Tower, 8 p.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

tel: (22) 582 45 43
fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000019102
NIP: 527-22-28-027,
REGON: 014981458

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.