PZU S.A. TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. 


 


W ofercie TFI PZU znajdują się następujące fundusze inwestycyjne otwarte:
  • PZU FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami
  • PZU FIO Ochrony Majątku


 

Fundusze w Alior Banku

PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU Dłużny Rynków Wschodzących
PZU Akcji Rynków Dywidendowych
PZU Akcji Polskich
PZU Dłużny Aktywny
PZU Medyczny
PZU FIO Ochrony Majątku
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
PZU Obligacji Krótkoterminowych
PZU Akcji Krakowiak
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Aktywny Globalny
PZU Papierów Dłużnych Polonez
PZU Sejf+
PZU Zrównoważony
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat.I
PZU Akcji Krakowiak kat.I
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat.I
PZU Aktywny Globalny kat.I
PZU Papierów Dłużnych Polonez kat.I
PZU Globalnych Obligacji Korporacyjnych kat.I
PZU Dłużny Aktywny kat.I
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek kat.I

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa

tel: (22) 582 45 43
fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000019102
NIP: 527-22-28-027,
REGON: 014981458

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.