TFI PZU S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów.

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Informacja o kosztach i opłatach

PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
PZU Obligacji Odpowiedzialnego rozwoju (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) PZU FIO Ochrony Majątku
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy KAT  I) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)
PZU Papierów Dłużnych Polonez (PZU FIO Parasolowy KAT I) PZU Papierów Dłużnych Polonez (PZU FIO Parasolowy)
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy KAT I)
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy KAT I)

Dane kontaktowe TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa

tel: (22) 582 45 43
fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000019102
NIP: 527-22-28-027,
REGON: 014981458

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.