PZU S.A. TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. 


 

Połączenie Funduszy PZU

19 czerwca 2020 r. nastąpi połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (subfundusze przejmowane) z subfunduszami wydzielonymi w ramach PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (subfundusze przejmujące).
Od tego dnia w skład funduszu PZU FIO Parasolowy będą wchodzić następujące subfundusze:

1. PZU Obligacji Krótkoterminowych
2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
3. PZU SEJF+
4. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
5. PZU Zrównoważony
6. PZU Medyczny
7. PZU Akcji KRAKOWIAK
8. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
9. PZU Aktywny Akcji Globalnych
10. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
11. PZU Dłużny Aktywny
12. PZU Dłużny Rynków Wschodzących (subfundusz przejęty)
13. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (subfundusz przejęty)
14. PZU Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz przejęty)
15. PZU Akcji Polskich

Pragniemy poinformować, że z planowanym połączeniem subfunduszy będą wiązały się poniższe aspekty:

19 czerwca 2020 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 18 czerwca 2020 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 18 czerwca 2020 r.

Przydział jednostek uczestnictwa przez subfundusz przejmujący w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej i naliczania podatku od zysków kapitałowych.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia realizacji transakcji połączenia, zawierające informacje o nowym numerze rejestru, nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat, liczbie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego oraz ich wartości.
Wysokość opłat manipulacyjnych i za zarządzanie pozostanie na niezmienionym poziomie.

Po połączeniu subfunduszy - dla celów podatkowych - historia transakcji na rejestrze Uczestnika zostanie zachowana. W przypadku nowego rejestru pierwszą wykazaną transakcją będzie transakcja połączeniowa wchodząca. Na rejestrze obowiązującym do czasu połączenia ostatnią wykazaną transakcją będzie transakcja połączeniowa wychodząca.PZU S.A. TFI powstało 30 kwietnia 1999 roku. Towarzystwo jest jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje. Wartość zarządzanych aktywów przez PZU S.A. TFI na koniec grudnia 2017 r. wyniosła nieco poniżej 20 mld zł. Towarzystwo, wykorzystując siłę i doświadczenie Grupy PZU oraz stosując nowoczesne metody zarządzania, oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom zróżnicowaną gamę produktów i usług, pozwalającą dopasować profil inwestycji do indywidualnych preferencji inwestorów. Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 
W ofercie TFI PZU znajdują się następujące fundusze inwestycyjne otwarte:
  • PZU FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami
  • PZU FIO Ochrony Majątku


 

Fundusze w Alior Banku

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU Akcji Rynków Wschodzących
PZU Dłużny Rynków Wschodzących
PZU Akcji Rynków Dywidendowych
PZU Akcji Polskich
PZU Dłużny Aktywny
PZU Medyczny
PZU FIO Ochrony Majątku
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
PZU Obligacji Krótkoterminowych
PZU Akcji Krakowiak
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Aktywny Globalny
PZU Papierów Dłużnych Polonez
PZU Sejf+
PZU Zrównoważony
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat.I
PZU Akcji Krakowiak kat.I
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat.I
PZU Aktywny Globalny kat.I
PZU Papierów Dłużnych Polonez kat.I
PZU Globalnych Obligacji Korporacyjnych kat.I
PZU Dłużny Aktywny kat.I
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek kat.I

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZU Tower, 8 p.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

tel: (22) 582 45 43
fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000019102
NIP: 527-22-28-027,
REGON: 014981458

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.