Rockbridge TFI SA

W związku ze zmianami właścicielskimi, 13 września 2017 r. została zmieniona nazwa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku.
Rockbridge TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i aktywami, wyznacza różnież kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zaróno klinetów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Fundusze Inwestycyjne Otwarte:
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
 
RockbridgeFundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:
Rockbridge Skarbowy, Rockbridge Pieniężny, Rockbridge Obligacji 1, Rockbridge Obligacji 2, Rockbridge Obligacji Korporacyjnych, Rockbridge Stabilnego Wzrostu, Rockbridge Selektywny, Rockbridge Zrównoważony, Rockbridge Akcji, Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek, Rockbridge Dywidendowy, Rockbridge Akcji Globalny, Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących, Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
 

Certyfikaty Inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez Rockbridge TFI są papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Prospekty emisyjne oraz Statuty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Rockbridge TFI określają m.in. cel i politykę inwestycyjną, zasady wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz ustalania wartości aktywów netto Funduszy.

Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge Fundusze Inwestycyjne Zamknięte oferowane przez Biuro Maklerskie Alior Banku:
Multi Inwestycja Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 1 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 2 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 3 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 4 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 5 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 6 Sprawdź szczegóły
Dochodowych Surowców Sprawdź szczegóły
Sektor Nieruchomości Sprawdź szczegóły

Daty wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych: sprawdź
 

Jak nabyć jednostki funduszy?

To proste - wystarczy złożyć zlecenie w bankowości internetowej!

Jeśli masz rachunek w Alior Banku - zaloguj się do bankowości internetowej i podpisz Umowę 
Złóż w zakładce Fundusze zlecenie na wybrane przez siebie jednostki uczestnictwa
Jeżeli nie jesteś klientem Alior Banku - udaj się do dowolnego oddziału Alior Banku
Już teraz zaloguj się na swój rachunek i nabądź jednostki funduszy!
step icon Złóż zlecenie w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 503

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV
00-203 Warszawa
Infolinia 801 350 000* lub 801 39 98 98 *
e-mail info@rockbridge.pl
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.