Rockbridge TFI SA

W związku ze zmianami właścicielskimi, 13 września 2017 r. została zmieniona nazwa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozwiązaniem Umowy dystrybucyjnej w zakresie funduszy Rockbridge FIO, dyspozycje i zlecenia w zakresie tych funduszy mogą być składane do 25 stycznia włącznie. Począwszy od dnia 01 lutego 2019 roku aktywa w  funduszach FIO Rockbridge TFI nie będą widoczne w bankowości elektronicznej Alior Banku.


Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku.
Rockbridge TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i aktywami, wyznacza różnież kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zaróno klinetów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Fundusze Inwestycyjne Otwarte:
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
 
RockbridgeFundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:
Rockbridge Skarbowy, Rockbridge Lokata Plus, Rockbridge Obligacji, Rockbridge Obligacji 2, Rockbridge Obligacji Korporacyjnych, Rockbridge Stabilnego Wzrostu, Rockbridge Selektywny, Rockbridge Zrównoważony, Rockbridge Akcji, Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek, Rockbridge Dywidendowy, Rockbridge Akcji Globalnych, Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących, Rockbridge Rynków Surowcowych
 

Certyfikaty Inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez Rockbridge TFI są papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Prospekty emisyjne oraz Statuty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Rockbridge TFI określają m.in. cel i politykę inwestycyjną, zasady wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz ustalania wartości aktywów netto Funduszy.

Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge Fundusze Inwestycyjne Zamknięte:
Multi Inwestycja Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 1 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 2 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 3 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 4 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 5 Sprawdź szczegóły
Bezpieczna Inwestycja 6 Sprawdź szczegóły
Dochodowych Surowców Sprawdź szczegóły

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych

Biuro Maklerskie Alior Banku informuje, że przyjmowanie i przekazywanie do realizacji dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych odbywa się tylko w przypadku, gdy dany Fundusz realizuje wykup na żądanie.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania żądania wykupu certyfikatów oraz obowiązki informacyjne Emitenta w tym zakresie dostępne są w Prospekcie Emisyjnym i Statucie Funduszu. Statut oraz informacje o terminach wykupu certyfikatów znajdują się na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających poszczególnymi Funduszami.

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku maklerskim lub w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Biuro Maklerskie Alior Banku, dyspozycje wykupu certyfikatów na żądanie przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Fundusz dzień, w którym Fundusz powinien on otrzymać informację o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupienia na Dzień Wykupu albo do godziny 15:00 w dniu określonym przez Fundusz jako ostatni dzień składania dyspozycji żądania wykupu certyfikatu.
 
Rockbridge Skarbowy
Rockbridge Lokata Plus
Rockbridge Obligacji
Rockbridge Obligacji 2
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
Rockbridge Zrównoważony
Rockbridge Selektywny
Rockbridge Akcji
Rockbridge Akcji Globalnych
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
Rockbridge Dywidendowy
Rockbridge Rynków Surowcowych
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
Rockbridge Strategii Akcyjnej

Jak nabyć jednostki funduszy?

To proste - wystarczy złożyć zlecenie w bankowości internetowej!

Jeśli masz rachunek w Alior Banku - zaloguj się do bankowości internetowej i podpisz Umowę 
Złóż w zakładce Fundusze zlecenie na wybrane przez siebie jednostki uczestnictwa
Jeżeli nie jesteś klientem Alior Banku - udaj się do dowolnego oddziału Alior Banku
Już teraz zaloguj się na swój rachunek i nabądź jednostki funduszy!
step icon Złóż zlecenie w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 503

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Marszałkowska 142,
00-061 Warszawa
Infolinia 801 350 000* lub 801 39 98 98 *
e-mail info@rockbridge.pl
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.