Rockbridge TFI S.A.


(fundusze przejęte od Nationale - Niderlanden TFI S.A. z dniem 21 grudnia 2022 r.)
 

Fundusze w Alior Banku

Rockbridge Neo Subfundusz STABILNEGO WZROSTU (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz OBLIGACJI SKARBOWYCH (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz KONSERWATYWNY (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz KONSERWATYWNY PLUS (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz OBLIGACJI PLUS (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI POLSKICH (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKTYWNEJ ALOKACJI (FIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI NOWA EUROPA (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI AMERYKAŃSKICH (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz OCHRONY WZROSTU (SFIO)
Rockbridge Neo Subfundusz AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (SFIO)

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Marszałkowska 142 (budynek Centrum Królewska, 10 piętro)
00-061 Warszawa
Numerem KRS 0000002970
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:1070000046

 

Ryzyko inwestycyjne


Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.