Skarbiec TFI

Oferta Sakrbiec TFI uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.


 

Fundusze w Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. uprzejmie informuje, że od 31 sierpnia 2019 roku Alior Bank przestanie być dystrybutorem funduszy inwestycyjnych (FIO/ FIZ) Skarbiec TFI. Jednocześnie informujemy, że ostatnim dniem przyjmowania zleceń nabycia/odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa funduszy otwartych i obsługi funduszy zamkniętych Skarbiec TFI będzie 23.08.2019 r.

Fundusze Skarbiec TFI powstały z myślą o osobach, które chciałyby pomnażać swoje oszczędności poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zysków na rynku finansowym, ale nie są ekspertami rynku kapitałowego bądź nie mają czasu samodzielnie prowadzić analiz i na bieżąco podejmować decyzji inwestycyjnych.
Zgromadzony od uczestników kapitał jest lokowany w różnego rodzaju instrumenty finansowe (w zależności od funduszu - akcje, obligacje, bony skarbowe, itd.). Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu Uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie satysfakcjonujących zysków i pomnażanie powierzonych środków.

Skarbiec TFI to:
  • towarzystwo wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy
  • oferta, która uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów

Karty funduszy

SKARBIEC FIO - Fundusz parasolowy, skupiający Subfundusze o zróżnicowanej polityce i możliwościach inwestycyjnych.

Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA - Subfundusz lokuje zgromadzone środki w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu bądź zmiennym oprocentowaniu oraz w niewielkiej części w depozyty bankowe bądź inne instrumenty rynku pieniężnego. W portfelu inwestycyjnym dominują papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa a więc bony i obligacje skarbowe.

Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA - Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel obligacji koncentruje się na walorach o krótkim bądź średnim terminie zapadalności (2-5 lat), co limituje wahania wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu pod wpływem zmian rentowności obligacji.

Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY - Subfundusz lokuje zgromadzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok. Jednocześnie do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane na rynku akcji.

Subfundusz SKARBIEC-III FILAR - Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków w instrumenty dłużne, w tym bony i obligacje skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. Pozostałą część portfela (od 10 do 50%) stanowią akcje firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfel akcyjny koncentruje się na najbardziej renomowanych spółkach o dużej kapitalizacji i płynności.

Subfundusz SKARBIEC-MARKET OPPORTUNITIES- lokuje środki przede wszystkim poprzez inwestowanie w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe oraz dłużne papiery wartościowe (do 100% aktywów), w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. W zakresie części portfela inwestowanej w akcje Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek przedstawiających w ocenie zarządzającego wysoki potencjał wzrostu wartości w długim terminie. W zakresie części portfela inwestowanej w dłużne papiery wartościowe Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty o najkorzystniejszej relacji stopy zwrotu do ryzyka. Alokacja aktywów pomiędzy części dłużna i akcyjną odbywać się będzie na podstawie oceny bieżących i oczekiwanych trendów na poszczególnych rynkach. 

Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA - Subfundusz lokuje od 30% do 70% swoich aktywów w akcje, koncentrując się na największych i najbardziej renomowanych spółkach krajowych. Pozostałe środki lokowane są w instrumenty dłużne, w tym bony i Obligacje Skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej jakości kredytowej.

Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA - Subfundusz inwestuje powierzone środki przede wszystkim w akcje renomowanych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu SKARBIEC-AKCJA dokonuje lokat w dłużne papiery wartościowe.

Subfundusz SKARBIEC - Rynków Wchodzących - Polityka inwestycyjna Subfunduszu stwarza możliwość dynamicznego dopasowania portfela do aktualnej sytuacji rynkowej poprzez odpowiedni dobór poszczególnych instrumentów wchodzących w jego skład oraz większe zaangażowanie inwestycyjne w gospodarki o potencjale wyższego wzrostu, takie jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny. Subfundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w akcje, instrumenty dłużne, fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne otwarte oraz wspólnego inwestowania.

Subfundusz SKARBIEC- Globalny Małych i Średnich Spółek - Subfundusz koncentruje się na akcjach renomowanych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bazując na długoterminowych perspektywach dynamicznego rozwoju gospodarek regionu. Dopełnieniem portfela są instrumenty dłużne, bony i obligacje skarbowe, bądź papiery emitowane przez przedsiębiorstwa.

Subfundusz SKARBIEC- Rynków Surowcowych - Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty finansowe, oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych. W spektrum inwestycyjnym znajdują się również akcje spółek, związanych z wydobyciem, transportem i przetwórstwem surowców.

Subfundusz SKARBIEC -TOP Brands - Subfundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek będą w dużej mierze charakteryzować się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne konsekwentnie zapewniać będą im uprzywilejowaną pozycję na rynku (m.in. poprzez patenty i prawa autorskie, technologię, czy unikalne metody dystrybucji itp.). Subfundusz będzie inwestować w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalające na finansowanie ekspansji i rozwoju spółki. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Inwestycje w instrumenty dłużne, instrumenty pochodne oraz tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych mogą stanowić do 34% aktywów Subfunduszu. 

Subfundusz SKARBIEC - Spółek Wzrostowych - Subfundusz min. 66% aktywów lokuje, bez ograniczeń geograficznych (nawet do 100% za granicą), w akcje spółek wzrostowych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz jednostki uczestnictwa funduszy otwartych

Subfundusz SKARBIEC-  Małych i  Średnich Spółek - Fundusz akcyjny inwestujący w akcje sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich, a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

Subfundusz SKARBIEC - Rynków Rozwiniętych - Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcji. Dokonując wyboru funduszy, Zarządzający uwzględnia najbardziej dynamicznie rozwijające się rejony geograficzne i sektory gospodarki światowej, a także bierze pod uwagę ocenę firm zarządzających oraz osiągane do tej pory wyniki. Część aktywów Funduszu może być dodatkowo lokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy akcji oraz funduszy dłużnych, jak i w niewielkim zakresie bezpośrednio w akcje i dłużne papiery wartościowe. Fundusz oferuje możliwość wpłat w dolarach.

JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska - Celem Subfunduszu JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska - Celem Subfunduszu JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Global High Yield Bond - subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global High Yield Bond C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska - Celem Subfunduszu JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Strategic Bond C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska - Celem Subfunduszu JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Highbridge US STEEP C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych oraz SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji - Fundusze funduszy to nowatorski i pierwszy tego typu produkt na rynku. Jego istotą jest połączenie zalet usługi asset management oraz funduszy inwestycyjnych.
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Akcja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Waga
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III filar
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
Skarbiec FIO Subfundusz Rynków Rozwiniętych FIO (PLN)
Skarbiec FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO- subfundusz Skarbiec Market Neutral
Skarbiec - Global Select Equity
Skarbiec - Global Bond Opportunities
Skarbiec - Global High Yield Bond
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
Skarbiec FIO Subfundusz Rynków Rozwiniętych FIO (USD)

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Skarbiec TFI S.A.
Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
 22 588 18 43
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.