Superfund TFI

Superfund TFI SA oferuje polskim klientom możliwość korzystania ze strategii alternatywnej: Managed Futures, jak również z klasycznych strategii inwestycyjnych.

W ofercie Alior Banku znajdują się dwa fundusze parasolowe o zróżnicowanej polityce i możliwościach inwestycyjnych: Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (Superfund SFIO Portfelowy) – skierowany dla szerszego grona odbiorców (dostępny od 100 PLN dla wszystkich klientów) oraz Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO) -  przeznaczony dla Klientów instytucjonalnych (dostępny od 500 PLN) oraz zamożnych Klientów indywidualnych (dostępny od 40 000 EUR).

Superfund TFI to:
 • inwestycje na ponad 150 rynkach na świecie
 • możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i spadkach
 • niska korelacja z klasycznymi aktywami takimi jak akcje czy obligacje

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (Superfund SFIO Portfelowy)

Unikalne połączenie strategii tradycyjnych oraz strategii typu MANAGED FUTURES, charakteryzujące się zarówno wysokim bezpieczeństwem jak i atrakcyjnymi stopami zwrotu. Konstrukcja parasolowa funduszu, umożliwia dokonywanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy czterema strategiami, bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO Portfelowy wynosi 100 PLN.
Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora pomiędzy cztery subfundusze:
 • Superfund SFIO Alternatywny, strategia MANAGED FUTURES. Superfund Alternatywny koncentruje się na średnio i długoterminowych ruchach cenowych, inwestuje w kontrakty terminowe na ponad 150 rynkach finansowych i towarowych. Uzupełnienie lokat stanowić mogą bezpośrednie inwestycje w instrumenty akcyjne, dłużne oraz depozyty. Wyniki funduszu powinny się cechować niską korelacją z tradycyjnymi klasami aktywów.
   
 • Superfund SFIO Akcyjny inwestuje ponad 50% aktywów w akcje oraz fundusze akcyjne z rynku polskiego i rynków zagranicznych. Jeżeli zdaniem Zarządzających, sytuacja rynkowa skłania do ograniczenia zaangażowania w akcje fundusz może inwestować do 50% w instrumenty dłużne, tytuły uczestnictwa i depozyty. Umożliwia osiąganie stopy zwrotu przewyższającej średnią polskich funduszy akcyjnych.
   
 • Superfund SFIO Pieniężny inwestujący przede wszystkim w Instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub obligacje zmiennokuponowe, których wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. Umożliwia osiąganie stopy zwrotu przewyższającej rentowność lokaty bankowej, z możliwością wycofania wkładu bez utraconych odsetek.
   
 • Superfund SFIO Obligacyjny inwestujący przede wszystkim w obligacje skarbowe, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok.
   
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem typu MANAGED FUTURES. Dzięki konstrukcji parasolowej funduszu, możliwa jest zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy sześcioma strategiami, bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Dla klientów instytucjonalnych minimalna pierwsza wpłata to tylko 500 PLN.  Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora pomiędzy sześć subfunduszy:
 • Superfund SFIO RED, fundusz alternatywny, strategia MANAGED FUTURES krótkoterminowa. Superfund RED koncentruje się na krótkoterminowych ruchach cenowych, inwestuje w kontrakty terminowe na ponad 60 rynkach finansowych i towarowych. Wyniki funduszu powinny się cechować niską korelacją z tradycyjnymi klasami aktywów.
   
 • Superfund SFIO B, fundusz alternatywny, strategia MANAGED FUTURES. Superfund B koncentruje się na średnio i długoterminowych ruchach cenowych, inwestuje w kontrakty terminowe na ponad 150 rynkach finansowych i towarowych. Fundusz cechuje się wyważonym poziomem ryzyka. Wyniki funduszu powinny się cechować niską korelacją z tradycyjnymi klasami aktywów.
   
 • Superfund SFIO C, fundusz alternatywny, strategia MANAGED FUTURES. Superfund C koncentruje się na średnio i długoterminowych ruchach cenowych, inwestuje w kontrakty terminowe na ponad 150 rynkach finansowych i towarowych. Charakteryzuje się najwyższym potencjałem zysku z inwestycji w długoterminowym horyzoncie czasowym. Wyniki funduszu powinny się cechować niską korelacją z tradycyjnymi klasami aktywów.
   
 • Superfund SFIO GoldFuture jest unikalną kompozycją jednej z tradycyjnych, najbardziej bezpiecznych lokat inwestycyjnych (w złoto) z funduszem o wyjątkowym potencjale zysku - managed futures. Stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie strategii, będące wyjątkową alternatywą dla klasycznych form inwestowania.
   
 • Superfund SFIO Akcji inwestuje ponad 50% aktywów w akcje oraz fundusze akcyjne z rynku polskiego i rynków zagranicznych. Do 20% portfela stanowią inwestycje bezpośrednio w akcje. Jeżeli zdaniem Zarządzających, sytuacja rynkowa skłania do ograniczenia zaangażowania w akcje fundusz może inwestować do 50% w instrumenty dłużne, tytuły uczestnictwa i depozyty uczestnictwa. Umożliwia osiąganie stopy zwrotu przewyższającej średnią polskich funduszy akcyjnych.
   
 • Superfund SFIO Płynnościowy inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, fundusze gotówkowe oraz instrumenty dłużne. Umożliwia osiąganie stopy zwrotu przewyższającej rentowność lokaty bankowej, z możliwością wycofania wkładu bez utraconych odsetek.
   
Superfund Trend Plus Powiązany FIO

Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz umożliwia inwestowanie na ponad 150 rynkach kontraktów terminowych z rynków finansowych i towarowych. Z punktu widzenia strategii inwestycyjnej Superfund Trend Plus Powiązany FIO jest najbardziej zbliżony do subfunduszu Superfund B (omówionego powyżej w części poświęconej funduszowi Superfund SFIO).
W ramach Superfund Trend Plus Powiązany FIO w Alior Bank oferowane są dwie kategorie jednostek, zróżnicowane pod względem minimalnej kwoty inwestycji oraz pobieranych opłat:
 • Superfund Trend Plus kategoria jednostek Standardowa - Dla Inwestorów poszukujących atrakcyjnych inwestycji długoterminowych. Kwoty wpłat już od 500 PLN.
   
 • Superfund Trend Plus kategoria jednostek PSI PLUS – Program Systematycznego Inwestowania PLUS - Systematyczne oszczędzanie w dłuższym okresie umożliwia zgromadzenie kapitału na finansowanie planów, które dziś wydają się nieosiągalne.
  PSI PLUS Superfund umożliwia:
  • Systematyczne inwestowanie w fundusze typu MANAGED FUTURES, pozwalające zarabiać na wzrostach i spadkach
  • Uczestniczenie w dużych zyskach już przy małych sumach inwestycji – od 100 PLN/m-c
  • Wpłaty w dowolnych odstępach czasu lub jednorazowo, kwoty nie mniejszej niż 1200,00 PLN przez cały rok
  • Minimalny okres Inwestowania: 3, 5 lub 10 lat
  • Założenie oddzielnego Rejestru dla swoich niepełnoletnich dzieci, w celu zabezpieczenia ich przyszłości
  • Możliwość kontynuowanie systematycznego pomnażania oszczędności po upływie okresu umownego, bez prowizji za odkupienie jednostek i rocznych limitów wpłat.
Superfund SFIO RED (PLN)
Superfund SFIO B (PLN)
Superfund SFIO C (PLN)
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO PLN kat. standardowa
Superfund SFIO GoldFuture PLN
Superfund SFIO Płynnościowy PLN
Superfund SFIO Akcji PLN
SUPERFUND AKCYJNY
SUPERFUND OBLIGACYJNY
SUPERFUND PIENIĘŻNY
SUPERFUND ALTERNATYWNY
Superfund SFIO RED (EUR)
Superfund SFIO B (EUR)
Superfund SFIO C (EUR)
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO EUR kat. standardowa
Superfund SFIO GoldFuture EUR
Superfund SFIO Płynnościowy EUR
Superfund SFIO Akcji EUR
Superfund SFIO RED (USD)
Superfund SFIO B (USD)
Superfund SFIO C (USD)
Superfund SFIO GoldFuture USD
Superfund SFIO Płynnościowy USD
Superfund SFIO Akcji USD

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa
fax: (22) 556 88 80
Internet: www.superfund.pl
KRS 0000234965
NIP 107-00-02-513
Wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 2 110 000 zł

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.