Union Investment TFI

Towarzystwo od ponad 19 lat zajmuje się tworzeniem
i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi na polskim rynku.
 

Union Investment TFI S.A. to część europejskiej grupy finansowej Union Asset Management Holding z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami. Aktywa grupy przekroczyły już 190 mld euro.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych (od pieniężnych do akcyjnych), skupionymi pod parasolem UniFunduszeFIO oraz UniFundusze SFIO.

Od 20 lutego 2019 roku będzie obowiązywać nowa tabela opłat manipulacyjnych przy składaniu zleceń za posrednictwem Alior Bank S.A. Zmianie ulegnie opłata manipulacyjna z 0% na 0,3% dla poniższych subfunduszy:
UniKorona Dochodowy
UniDolar
UniEuro
UniOszczędnościowy
UniProfit Plus
UniAktywny Dochodowy

Union Investment TFI:
  • zostało ośmiokrotnie (m.in. w 2012 r.) uznane najlepszym TFI według corocznego rankingu Rzeczpospolitej i Analizy Online
  • osiąga ponadprzeciętne wyniki w poszczególnych kategoriach funduszy
  • posiada stabilny zespół zarządzający
  • prowadzi przejrzystą politykę informacyjną

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

FUNDUSZ PARASOLOWY UNIFUNDUSZE FIO

Fundusz parasolowy UniFundusze FIO powstał w lipcu 2007. Obecnie parasol obejmuje subfundusze
z różnych klas aktywów oraz obszarów geograficznych, o różnym stopniu ryzyka. Idea funduszu parasolowego to możliwość przechodzenia między subfunduszami bez podatku od zysków. W jego skład wchodzą fundusze:

Subfundusze Pieniężne

UniLokata

Fundusz pieniężny oferujący przy liniowym wzroście ceny jednostki, możliwość uzyskania wyróżniających się na tle lokat bankowych wyników, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i płynności. UniLokata to subfundusz, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku.

UniKorona Pieniężny

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju eminenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

UniDolar Pieniężny

UniDolar Pieniężny inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30%  wartości aktywów.

Subfundusze Dłużne

UniKorona Obligacje

Subfundusz inwestuje w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

UniObligacje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje od 90 do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej.

Subfundusze Mieszane

UniStabilny Wzrost

Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Lokaty subfunduszu
w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

UniKorona Zrównoważony

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie
w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Subfundusze Akcyjne

UniAkcje Turcja

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Turcji oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

UniAkcje Dywidendowy

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych.

UniKorona Akcje

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm
o średniej kapitalizacji.

UniAkcje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR.

UniAkcje Wzrostu

Subfundusz UniAkcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem.

FUNDUSZ PARASOLOWY UNIFUNDUSZE SFIO

UniObligacje Aktywny

Subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy  Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

UniWIBID Plus

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane w polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

UniEURIBOR

Inwestuje do 100% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż rok. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.
UNIKORONA ZRÓWNOWAŻONY
UNIKORONA DOCHODOWY
UNIKORONA AKCJE
UNIKORONA OBLIGACJE
UNI PROFIT PLUS
UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
UNIAKCJE WZROSTU
UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA
UNISTABILNY WZROST
UNIOBLIGACJE AKTYWNY
UNIOSZCZEDNOSCIOWY
UNIAKCJE DYWIDENDOWY
UNIAKCJE NOWA EUROPA
UNIAKCJE TURCJA
UNIAKCJE: DALEKI WSCHÓD
UNISTRATEGIE DYNAMICZNY
UNIOBLIGACJE ZAMIENNE
UNIDYNAMICZNA ALOKACJA AKTYWÓW
UNIAKCJE BIOPHARMA
UNIAKCJE GLOBALNY DYWIDENDOWY

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontatkowe TFI

Union Investment TFI S.A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
telefon: (22) 449 04 77
fax: (22) 449 04 76
www.union-investment.pl/
KRS 0000050329
NIP 527-10-24-937
Wysokość kapitału zakładowego: 21 687 900 zł
Kapitał opłacony w całości

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.