Oferta publiczna akcji spółki Alior Bank SA w ramach praw poboru

Zapisy w ramach praw poboru tylko do 1 czerwca 2016 r.


 

25

Maja

01

Czerwca

Alior Bank S.A

Wyższa kultura bankowości
Jako bank uniwersalny kierujemy nasze usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W naszej działalności łączymy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacniamy pozycję rynkową i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Innowacyjność

Nieustannie się rozwijamy, tworząc nowatorskie rozwiązania, które wyznaczają trendy w polskiej bankowości. Nasze osiągnięcia zarówno w zakresie najwyższej jakości obsługi jak i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług zdobywają uznanie w Polsce i za granicą, czego potwierdzeniem są prestiżowe wyróżnienia i nagrody.

- Alior Bank ponownie nagrodzony w konkursie ,,Złoty Bankier" ;
- Alior Bank - ,,Najszybciej rozwijającym się bankiem 2014 roku";
- Alior Bank ponownie najlepszym bankiem detalicznym w Europie wg Retail Banker International;
- Nagroda dla Alior Banku w konkursie ,,Liderzy Świata Bankowości";
i wiele innych.
 

Obszar działalności

Alior Bank S.A. cechują przede wszystkim nowatorskie produkty i usługi oraz najwyższa jakość obsługii, która zapewniła nam uznanie i zaufanie blisko 3 mln. klientów. Indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców sprawia, że obsługujemy już 126 tys. firm. Jesteśmy również solidnym partnerem biznesowym docenianym przez rynek - Akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20, który skupia największe spółki polskiej giełdy.
Dzięki temu marka Alior Bank jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród konsumentów.

Prospekt emisyjny Alior Banku

Zapisy na akcje

Od dnia 25 maja do dnia 1 czerwca 2016 r. inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Zapisy w ramach wykonania prawa poboru mogą składać osoby posiadające jednostkowe prawa poboru, tj. akcjonariusze, którzy posiadali akcje Alior Banku na koniec 23 maja 2016 r. i nie zbyli jednostkowych praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje, oraz inwestorzy, którzy nabyli jednostkowe prawa poboru na GPW i nie zbyli jednostkowych praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje. Osoby te mogą zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji wynikającą z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru (jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 0,77777777778 Akcji).

Zapisy dodatkowe mogą z kolei składać osoby, które były akcjonariuszami Alior Banku na koniec dnia 23 maja 2016 r., bez względu na to, czy osoby te zdecydowały się sprzedać przysługujące im jednostkowe prawa poboru, czy też złożyć zapis w ramach wykonania prawa poboru. Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż wielkość Oferty. W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami w ramach wykonania prawa poboru.

Inwestorzy mogą składać zapisy w domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach papierów wartościowych były zapisane jednostkowe prawa poboru (w przypadku zapisów w ramach wykonania prawa poboru) lub były zapisane istniejące akcje Alior Banku na koniec dnia 23 maja 2016 r. (w przypadku zapisów dodatkowych).

Prawo poboru - o czym należy pamiętać?

Prawo poboru to mechanizm umożliwiający dotychczasowym akcjonariuszom utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Inwestorom posiadającym istniejące akcje Alior Banku na koniec dnia 23 maja 2016 r. (dzień prawa poboru) za każdą istniejącą akcję będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru będzie z kolei uprawniać do nabycia 0,77777777778 Akcji.
 
Z uwagi na terminy rozliczeń transakcji giełdowych przez KDPW w cyklu T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru, jest dzień 19 maja 2016 r.
 
Prawo poboru jest odrębnym papierem wartościowym. Prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie od dnia 25 do dnia 27 maja 2016 r. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży.
 
Prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Posiadacze praw poboru powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na Akcje, czyli po 1 czerwca 2016 r.
 
Posiadacze praw poboru Alior Banku mogą zatem:
a) wykorzystać przysługujące im prawa poboru, składając zapis na Akcje,
b) sprzedać prawa poboru na GPW.
 
Niewykonanie w określonych terminach jednego z powyższych działań, oznaczać będzie wygaśnięcie praw poboru. Uwaga! W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwały jakiekolwiek świadczenia.

Informacje o ofercie

 
Publikacja prospektu emisyjnego Alior Banku
Publikacja informacji o cenie emisyjnej oraz o ostatecznej liczbie Akcji
18 maja 2016 r.
Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru 19 maja 2016 r.
Dzień prawa poboru 23 maja 2016 r.
Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW 25-27 maja 2016 r.
Zapisy inwestorów na Akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych 25 maja - 1 czerwca 2016 r.
Przydział Akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych 10 czerwca 2016 r.
Publikacja informacji o cenie emisyjnej Akcji nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, która zostanie podana do publicznej wiadomości wyłącznie w przypadku gdy będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji ustalonej w dniu 18 maja 2016 r. Nie później niż 12 czerwca 2016 r.
Zapisy na Akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez zaproszone podmioty 13 – 14 czerwca 2016 r.
Ewentualne zapisy składane przez gwarantów Oferty 15 czerwca 2016 r.
Rozpoczęcie notowań praw do Akcji na GPW około 23 czerwca 2016 r.

Nota prawna

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK (www.dmbzwbk.pl).
Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Szwajcarii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania ich rejestracji lub na podstawie dostępnych wyłączeń spod obowiązku rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani prowadzić oferty publicznej swoich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.