3-letnie Certyfikaty z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall Powiązane z Akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc. i Vodafone Group Plc.

Produkt ten to rodzaj certyfikatu emitowanego na podstawie przepisów prawa angielskiego. Jest to papier wartościowy nieoprocentowany. Zobowiązania płatnicze twórcy produktu nie są gwarantowane przez jakikolwiek podmiot.

Zapisy trwają do 29 kwietnia 2022 r.

niska minimalna kwota inwestycji

już od 5 000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
potencjalny zysk uzależniony jest od poziomów początkowych i końcowych Instrumentów Bazowych
stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 7.04.2022 – 29.04.2022
Emitent Goldman Sachs International
Wartość Nominalna jednego Papieru 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 5 000 PLN
Opłata początkowa do 0,50%
Dzień Emisji 10.05.2022 r.
Data zapadalności 9.05.2025 r.
Data obserwacji początkowej 3.05.2022 r.
Daty obserwacji 1. 2.05.2023 r.
2. 2.05.2024 r.
5. 2.05.2025 r.
Referencyjny Instrument Bazowy
  Instrument bazowy Kod Bloomberg Cena rozliczeniowa
1. Vodafone Group Plc. GB00BH4HKS39 Oficjalna cena zamknięcia
2. Samsung Electronics Co. KR7005930003 Oficjalna cena zamknięcia
3. Apple Inc. US0378331005 Oficjalna cena zamknięcia
Kupon (warunkowy) 7,50% p.a.
Kupon gwarantowany 6% (2% p.a.); wypłacany w terminie zapadalności jeżeli wcześniej nie zaszło zdarzenie wcześniejszego wykupu
Bariera autocall 100% wartości początkowej aktywa bazowego
Bariera Kapitałowa 90% wartości początkowej
Warunki wypłaty Obserwacje autocall co 12M

Wcześniejszy wykup po 12 miesiącach – jeżeli został spełniony warunek wcześniejszego wykupu, inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału plus kupon 7,50% w sumie 107,5% (produkt się kończy).

Wcześniejszy wykup po 24 miesiącach – jeżeli został spełniony warunek wcześniejszego wykupu, inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału plus dwa kupony po 7,50% w sumie 115% (produkt się kończy).

Obserwacja w terminie zapadalności po 3 latach (jeżeli nie nastąpił wcześniejszy wykup)

Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału (ze względu na 100% gwarancje kapitału w terminie zapadalności) plus kupon gwarantowany 6%, w sumie 106%, niezależnie od zachowania Aktywa Bazowego.

Jeżeli Aktywo Bazowe będzie powyżej 90% wartości początkowej Inwestor otrzyma dodatkowo skumulowany kupon warunkowy 3x7,5% (22,5%) co daje w sumie 106%+22,50%=128,50%

Docelowy inwestor indywidualny

Produkt powinien być oferowany inwestorom indywidualnym, którzy:

1. Są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną opartą na wystarczającej wiedzy i zrozumieniu produktu oraz jego specyficznych ryzyk i korzyści oraz posiadają doświadczenie w inwestowaniu lub posiadają wiele podobnych produktów o podobnej ekspozycji rynkowej.

2. Dążą do uzyskania wzrostu wartości kapitału oraz spodziewają się zmian w wynikach aktywów bazowych, które będą generowały korzystny zwrot, posiadają horyzont inwestycyjny rekomendowanego okresu posiadania opisany w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i rozumieją, że produkt może zostać wykupiony wcześniej.

3. Akceptują ryzyko, że emitent może być niewypłacalny lub może utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, ale poza takimi przypadkami nie są w stanie ponieść jakiejkolwiek straty z tytułu inwestycji.

4. Są gotowi zaakceptować poziom ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych zwrotów z inwestycji, który jest zgodny z przedstawionym w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje ogólnym wskaźnikiem ryzyka.

5. Nabywają produkt inwestycyjny, przedstawiony przez sprzedawcę lub doradcę, zgodnie ze zbadanym profilem inwestycyjnym.

Ryzyka związane z inwestycją

Jak zainwestować?

Odwiedź oddział Alior Banku
Produkt dostępny w Alior Online
 
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanych: Prospekcie Emisji Podstawowym, Warunkach Ostatecznych Emisji, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Informacji o kosztach i opłatach związanych z usługą i instrumentem finansowym oraz Informacji o głównych czynnikach ryzyka, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie: Prospektu Emisji Podstawowego, Warunków Ostatecznych Emisji, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, Informacji o kosztach i opłatach związanych z usługą i instrumentem finansowym oraz Informacji o głównych czynnikach ryzyka. Produkty inwestycyjne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału w przypadku dokonania odkupu przed Datą Zapadalności lub niewypłacalności Emitenta/Gwaranta. Informacje, elementy graficzne i dokumenty stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia ich w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.