Oferta publiczna obligacji
BEST S.A. seria T2

 

Profil działalności

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
 
Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
 
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 14,2 mld zł (stan na 31 sierpnia 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

Informacje o Programie Emisji

Obligacje są oferowane w ramach ustanowionego w sierpniu 2017 r. przez Zarząd BEST S.A. publicznego programu emisji obligacji („Program Emisji”), który zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. Intencją Spółki jest wprowadzenie wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach Programu Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
 
Informacje na temat Programu Emisji zawiera prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji.
 
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST S.A. w ramach Programu Emisji są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.
 
Jest to już trzeci publiczny program emisji obligacji realizowany przez BEST. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Historia spółki

Spółka została utworzona w 1994 r. pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. i zajmowała się sprzedażą ratalną oraz dystrybucją produktów kredytowych. W 2002 r. przeszła reorganizację operacyjną i finansową, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego, a skoncentrowała się na działalności windykacyjnej i zarządzaniu portfelami wierzytelności.
 
W 2005 r. BEST S.A. powołała jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych na rynku, BEST I NSFIZ, a w 2007 r. spółkę-córkę do zarządzania funduszami inwestycyjnymi - BEST TFI S.A.
 
W 2010 r. BEST S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (jako pierwszy podmiot na polskim rynku).
 
Od 2011 r. BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Początkowo emisje Spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. Od 2014 r. BEST realizuje publiczne emisje obligacji, w których mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni. Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst.
 
W 2017 r., wraz z utworzeniem spółki BEST Capital Italy, Grupa BEST rozszerzyła swoją działalność o rynek włoski.

Adekwatność produktu

Produkt odpowiedni dla klientów:
  • detalicznych, profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów; których celem inwestycyjnym jest osiągnięcie zysku przewyższającego zysk z lokat bankowych;
  • którzy są w stanie zaakceptować ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału;
  • dla których horyzont inwestycyjny wynosi cztery lata.
Produkt nieodpowiedni dla klientów:
  • oczekujących gwarancji kapitału;
  • którzy nie akceptują ryzyka poniesienia strat części zainwestowanego kapitału.

Informacje o emisji obligacji serii T2

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 05.02.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 27.02.2018 r.
16.02.2018 r.
Wartość nominalna 1 obligacji 100 zł
Cena Emisyjna zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu, wskazana w OWE, dokumencie Cena Emisyjna obligacji serii T2 oraz w komunikacie aktualizującym nr 1
Planowany termin przydziału obligacji 23.02.2018 r.
28.02.2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji 09.03.2018 r.
28.02.2018 r.
Data ostatecznego wykupu 28.02.2022 r.
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 1 szt. max. 300.000 szt.
Oprocentowanie obligacji WIBOR 3M + 3,5%

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut w oddziale Alior Banku
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Klienci Alior Banku Inwestorzy niebędący klientami Alior Banku
Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Rynek pierwotny/Subskrypcja. Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku świadczącym pełną obsługę z zakresu produktów Biura Maklerskiego. Znajdź Oddział


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 roku wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.pl).