Oferta publiczna akcji
spółki Celon Pharma S.A.

Zapisy tylko do 19.09.2016 r.


 

13

Września

19

Września

Celon Pharma S.A.

Spółka jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Prowadzi ona również skuteczny marketing własnych produktów. Leki z oferty pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.

Innowacyjność

Celon Pharma S.A. – zintegrowana spółka biofarmaceutyczna, założona w 2002 roku. Koncentruje swoją działalność na badaniach nad innowacyjnymi rozwiązaniami terapeutycznymi oraz na rozwoju, produkcji, dystrybucji i marketingu specjalistycznych produktów generycznych. Leki wytwarzane w Celon Pharma S.A. pomagają tysiącom pacjentów zachować lepsze i dłuższe życie.

Obszary działalności

Celon Pharma S.A – miejsce, które łączy dbałość o pacjentów i pasję naukową, aby stworzyć przełomowe rozwiązania wciąż niespełnionych potrzeb klinicznych. Dysponuje własnym laboratorium badawczo-rozwojowym dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie posiadanej kadry pracowników.

Strategia rozwoju

Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa zakłady produkcyjnie Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing Practice). Na podstawie uzyskanego certyfikatu GMP Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE gwarantując utrzymanie obowiązujących standardów jakości wytwarzania.
Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 200 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju 50 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 13.09.2016 r.
Data zakończenia zapisów: 19.09.2016 r.
Cena po jakiej przyjmowane będą zapisy: 16,33 zł
Planowany termin przydziału akcji 27.09.2016 r.
Prowizja za zakup 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min.10 szt. max.200.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). W dniu 29 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący oferty publicznej akcji Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie („Spółka”) oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”), który wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacjami na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki oraz ich ostatecznej cenie wymaganymi przez Ustawę o Ofercie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na stronie internetowej Spółki www.celonpharma.com oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje Spółki: Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. www.mercuriusdm.pl („Oferujący”).
Niniejszy materiał nie stanowi oferty subskrypcji ani sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ani Ustawy o Ofercie).
Niniejszy materiał nie stanowi w szczególności zaproszenia ani oferty subskrypcji i sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w jakimkolwiek innym państwie lub jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.
Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Spółka, Oferujący, oraz Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia dotyczące Spółki mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych ani nie powinien być traktowany, jako porada prawna lub porada podatkowa.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.