HVB PLN Express Plus Certificate oparty o EURO STOXX® Telecommunications (Price) Index (EUR)

Zapisy trwają do 29 kwietnia 2022 r.

 

Informacje o emisji

08

Kwietnia

29

Kwietnia

HVB PLN Express Plus Certificate oparty o EURO STOXX® Telecommunications (Price) Index (EUR)
Niniejszy produkt to instrument dłużny na okaziciela wyemitowany zgodnie z prawem niemieckim.

Dla kogo?

Produkt jest skierowany do inwestorów detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Ryzyka związane z inwestycją

Harmonogram emisji

 
Termin zakończenia przyjmowania zapisów  29 kwietnia 2022 r.
Data emisji  9 maja 2022 r.
Data zapadalności  7 maja 2027 r.
Emitent  UniCredit Bank AG
Data Obserwacji Początkowej  3 maja 2022 r.
Dni Obserwacji Wcześniejszego Wykupu  31.10.2022 r.
 28.04.2023 r.
 31.10.2023 r.
 29.04.2024 r.
 31.10.2024 r.
 29.04.2025 r.
 31.10.2025 r.
 29.04.2026 r.
 2.11.2026 r.
Data Obserwacji Końcowej  30 kwietnia 2027 r.
Referencyjny Instrument Bazowy EURO STOXX® Telecommunications (Price) Index (EUR) Index
Tenor  5 lat
Bariera Kapitałowa  70%
Bariera Wcześniejszego Wykupu  100%
Kupon dla Wcześniejszego Wykupu  4,95% (6M)
Ostateczny Kupon  49,50%
Wartość Certyfikatów Wartość Certyfikatów w okresie do ich wykupu zależy w decydującym stopniu od ceny Aktywa Bazowego
Kwota Nominalna Certyfikatu  100 PLN
Minimalna liczba Certyfikatów, na które może zostać złożony zapis  500 szt.

Automatyczny Wykup Wcześniejszy

Jeżeli w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu, produkt zostanie wykupiony wcześniej oraz otrzymasz:
  • 100% Wartości Nominalnej powiększonej o Kupon dla Wcześniejszego Wykupu pomnożony przez liczbę okresów, które upłynęły od wprowadzenia produktu.
Okres odpowiada sześciu miesiącom.

 

Ostateczny Wykup

W Dacie Zapadalności zostanie wypłacona zdefiniowana poniżej kwota ostatecznego wykupu, pod warunkiem, że produkt nie został wykupiony wcześniej.
  • W przypadku gdy w Dacie Obserwacji Końcowej Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kapitałowej, otrzymasz:
100% Wartości Nominalnej powiększonej o wartość Ostatecznego Kuponu
  • W przeciwnym razie zostanie wypłacona kwota Ostatecznego Poziomu Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomnożonego przez Wartość Nominalną. W tym przypadku, część lub całość zainwestowanego kapitału zostanie utracona.

Dodatkowe informacje

Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego odpowiada jego wartości wyrażonej jako procent Wartości Początkowej.

Wartością Początkową Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest jego wartość w Dacie Obserwacji Początkowej.

Ostatecznym Poziomem określa się poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dacie Obserwacji Końcowej.

Kupony są określone jako procent Wartości Nominalnej.

Nadzwyczajne zdarzenia mogą prowadzić do zmian w warunkach produktu lub wcześniejszego wygaśnięcia produktu i mogą skutkować utratą inwestycji.

Produkt dostępny jest w ramach oferty publicznej w okresie obowiązywania oferty w następujących jurysdykcjach: Polska.

 
Prospekt i Suplementy do Prospektu
Prospekt emisji podstawowy
Suplementy do Prospektu

 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Oddział
Zapis może zostać złożony  w oddziale Private Banking Alior Banku


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Certyfikatu typu Autocall, nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o instrumencie finansowym, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w instrument finansowy i publicznej ofercie certyfikatów w Polsce jest prospekt emisyjny produktu sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE . Prospekt dostępny jest online na stronie.