5-letni Certyfikat typu Autocall oparty o notowania EURO STOXX® Insurance

Zapisy trwają do 29 stycznia 2021 r.

 

Informacje o emisji

12

Stycznia

29

Stycznia

5-letni Certyfikat typu Autocall oparty o notowania EURO STOXX® Insurance
Produkt ten to rodzaj certyfikatu emitowanego na podstawie przepisów prawa angielskiego. Jest to papier wartościowy nieoprocentowany. Zobowiązania płatnicze twórcy produktu nie są gwarantowane przez żaden podmiot.

Dla kogo?

Produkt powinien być oferowany inwestorom indywidualnym, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- Są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną opartą na wystarczającej wiedzy i zrozumieniu produktu oraz jego specyficznych ryzyk i korzyści oraz posiadają doświadczenie w inwestowaniu lub posiadają wiele podobnych produktów o podobnej ekspozycji rynkowej.

- Dążą do uzyskania zwrotu kapitału z inwestycji, oraz spodziewają się zmian w wyniku instrumentu bazowego, które będą generowały korzystny zwrot oraz posiadają horyzont inwestycyjny rekomendowanego okresu posiadania opisany poniżej i rozumieją, że produkt może zostać wykupiony wcześniej.

 - Akceptują ryzyko, że emitent może utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań z tytułu produktu, ale poza takimi przypadkami są w stanie ponieść całkowitą stratę z tytułu inwestycji.

- Są gotowi zaakceptować poziom ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych zwrotów z inwestycji, który jest podany w Dokumecie zawierającym kluczowe informacje.

- Korzystają z porad profesjonalnych doradców.

 

Ryzyka związane z inwestycją

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów  12.01.2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów  29.01.2021 r.
Data emisji  8.02.2021 r.
Data zapadalności  9.02.2026 r.
Emitent  Goldman Sachs International
Data Obserwacji Początkowej  1.02.2021 r.
Dni Obserwacji Wcześniejszego Wykupu  2.08.2021 r.
 1.02.2022 r.
 1.08.2022 r.
 1.02.2023 r.
 1.08.2023 r.
 1.02.2024 r.
 1.08.2024 r.
 3.02.2025 r.
 1.08.2025 r.
Data Obserwacji Końcowej 2.02.2026 r.
Referencyjny Instrument Bazowy EURO STOXX® Insurance
Bariera Kapitałowa  70%
Bariera Wcześniejszego Wykupu  100%
Kupon dla Wcześniejszego Wykupu  3,0%
Ostateczny Kupon  30%
Wartość Certyfikatów Wartość Certyfikatów w okresie do ich wykupu zależy w decydującym stopniu od ceny Instrumentu Bazowego
Minimalna liczba Certyfikatów, na które może zostać złożony zapis  30 szt.

Automatyczny Wykup Wcześniejszy

Jeżeli w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu, produkt zostanie wykupiony wcześniej oraz otrzymasz:
  • 100% Wartości Nominalnej powiększonej o Kupon dla Wcześniejszego Wykupu pomnożony przez liczbę okresów, które upłynęły od wprowadzenia produktu.
Okres odpowiada sześciu miesiącom.

 

Ostateczny Wykup

W Dacie Zapadalności zostanie wypłacona zdefiniowana poniżej kwota ostatecznego wykupu, pod warunkiem, że produkt nie został wykupiony wcześniej.
  • W przypadku gdy w Dacie Obserwacji Końcowej Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kapitałowej, otrzymasz:
100% Wartości Nominalnej powiększonej o wartość Ostatecznego Kuponu
  • W przeciwnym razie zostanie wypłacona kwota Ostatecznego Poziomu Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomnożonego przez Wartość Nominalną. W tym przypadku, część lub całość zainwestowanego kapitału zostanie utracona.

Dodatkowe informacje

Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego odpowiada jego wartości wyrażonej jako procent Wartości Początkowej.

Wartością Początkową Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest jego wartość w Dacie Obserwacji Początkowej.

Ostatecznym Poziomem określa się poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dacie Obserwacji Końcowej.

Kupony są określone jako procent Wartości Nominalnej.

Nadzwyczajne zdarzenia mogą prowadzić do zmian w warunkach produktu lub wcześniejszego wygaśnięcia produktu i mogą skutkować utratą inwestycji.

Produkt dostępny jest w ramach oferty publicznej w okresie obowiązywania oferty w następujących jurysdykcjach: Polska.

 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Oddział
Zapis może zostać złożony  w oddziale Private Banking Alior Banku


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia 5-letnich Certyfikatów typu Autocall opartych o notowania EURO STOXX® Insurance, nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o instrumencie finansowym, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w instrument finansowy i publicznej ofercie certyfikatów w Polsce jest prospekt emisyjny produktu sporządzony zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych zmienionej Dyrektywą 2010/73/EU. Prospekt dostępny jest online na stronie https://classic.gs.de/pl/SerPBP2020_suppl.