Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną (Barrier Reverse Convertible) powiązany z Wynikami Notowań CD Projekt S.A. na 1 rok

Zapisy trwają do 30 listopada 2021 r.

 

Informacje o emisji

17

Listopada

30

Listopada

Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną (Barrier Reverse Convertible) powiązany z Wynikami Notowań CD Projekt S.A. na 1 rok
Produkt ten to rodzaj certyfikatu emitowanego na podstawie przepisów prawa angielskiego. Jest to papier wartościowy oprocentowany. Zobowiązania płatnicze twórcy produktu nie są gwarantowane przez żaden podmiot.

Dla kogo?

Produkt powinien być oferowany inwestorom indywidualnym, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. Są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną opartą na wystarczającej wiedzy i zrozumieniu kategorii produktu oraz jej specyficznych ryzyk i korzyści, posiadają doświadczenie w inwestowaniu lub posiadają wiele podobnych produktów o podobnej ekspozycji rynkowej.

2. Dążą do uzyskania zysku z inwestycji, spodziewają się zmian wyników instrumentu bazowego, które będą generowały korzystny zwrot oraz posiadają horyzont inwestycyjny rekomendowanego okresu posiadania opisany w Dokumencie zawierającym kluczowe infromacje.

3. Akceptują ryzyko, że emitent może nie dokonać zapłaty z tytułu produktu lub nie zrealizuje obowiązków związanych z produktem, a poza takimi przypadkami są w stanie ponieść całkowitą stratę z tytułu inwestycji.

4. Są gotowi zaakceptować poziom ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych zwrotów z inwestycji, który jest zgodny z przedstawionym ogólnym wskaźnikiem ryzyka w Dokumencie zawierającym kluczowe infromacje.

Ryzyka związane z inwestycją

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 17.11.2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 30.11.2021 r.
Emitenet Goldman Sachs International
Dzień obserwacji początkowej 1.12.2021
Data emisjiData emisji 8.12.2021 r.
Dzień obserwacji końcowej 1.12.2022 r.
Data zapadalności 8.12.2022 r.
Referencyjny Instrument Bazowy Akcje CD Projekt SA
Bariera Kapitałowa 70%
Kwota nominalna 1 000 PLN
Kupon 10,15%
Wartość Certyfikatów Wartość Certyfikatów w okresie do ich wykupu zależy w decydującym stopniu od ceny Aktywa Bazowego.
Wykup w Dacie Zapadalności Są dwie formy wykupu certyfikatów odwrotnie
zamiennych z barierą dolną:

1. Jeżeli Końcowa Cena Zamknięcia Aktywa Bazowego jest równa lub wynosi więcej niż jej Poziom Progu (bariery), zastosowanie znajdzie Rozliczenie Gotówkowe, a Kwota Rozliczenia płatna w odniesieniu do każdego Certyfikatu w Dniu Wykupu będzie wynosić 1 000 PLN.

2. Jeżeli Końcowa Cena Zamknięcia Aktywa Bazowego wynosi mniej niż jej Poziom Progu (bariery), znajdzie zastosowanie Rozliczenie Fizyczne, a Emitent przeniesie lub zapewni przeniesienie Podlegających Dostawie Aktywów (akcji), jak również zapłaci Ułamkową Kwotę w Gotówce (jeśli jakakolwiek jest należna) w dniu Wykupu.

Odsetki wypłacane są w Dniu Wykupu niezależnie od wyniku Aktywa Bazowego.

Certyfikaty mogą podlegać wykupowi przed planowanym terminem wykupu. Kwota Nieplanowanego Przedterminowego Wykupu może być mniejsza od początkowej inwestycji i w związku z tym przy dokonaniu nieplanowanego przedterminowego wykupu może wystąpić utrata zainwestowanej kwoty częściowo lub w całości. .
Zapis minimalny  50 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Oddział
Zapis może zostać złożony  w oddziale Private Banking Alior Banku


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych z barierą dolną (Barrier Reverse Convertible) powiązanych z Wynikami Notowań CD Projekt S.A., nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o instrumencie finansowym, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w instrument finansowy i publicznej ofercie certyfikatów w Polsce jest prospekt emisyjny produktu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Prospekt dostępny jest online .