Oferta publiczna obligacji
spółki GetBack S.A.

Oświadczenie Alior Banku dotyczące zaposów na obligacje spółki Getback S.A. 

 

Oświadczenie

Informujemy, że do Biura Maklerskiego Alior Banku nie wpłynęła kwota należnych odsetek od GETBACK S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu wykupu obligacji serii GBK0421, których płatność przypadała na dzień 30 kwietnia 2018 r. 

W związku z informacjami podanymi do publicznej wiadomości przez GETBACK S.A., w szczególności dotyczącymi problemów z obsługą bieżących zobowiązań odsetkowych, jak również informacjami z dnia 10 maja 2018 r. dotyczącymi postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu o postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki GETBACK S.A. można spodziewać się, że w najbliższym czasie Emitent nie będzie obsługiwał odsetek od swoich obligacji. 

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do śledzenia bieżących informacji ze spółki za pośrednictwem publicznie dostępnych serwisów informacyjnych. Poniżej podajemy adresy strony internetowej do biura prasowego Emitenta oraz adres strony, gdzie można śledzić komunikaty ESPI przekazane przez GETBACK S.A. do wiadomości publicznej. 

https://www.getbacksa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/szukaj/1?keyword=GETBACK&source=espi

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących sytuacji w spółce GETBACK S.A. prosimy o kontakt z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19 503. 

Jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać świadectwo depozytowe w związku z niewywiązaniem się spółki GETBACK S.A. z zobowiązań wobec właścicieli obligacji, informujemy, że istnieje możliwość złożenia dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego wraz z blokadą na infolinii Biura Maklerskiego pod numerem 19 503 lub w oddziale Alior Banku świadczącym usługi maklerskie (pełna lista oddziałów dostępna jest na infolinii Biura Maklerskiego). Dokument zostanie przygotowany niezwłocznie i przekazany drogą korespondencyjną lub do odbioru osobistego bez dodatkowych opłat.
 

Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich posiadaczy obligacji GETBACK S.A., którzy nabyli obligacje za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. w okresie od kwietnia 2017 r. do października 2017 r. było jednym z uczestników konsorcjum dystrybucyjnego w ramach oferty publicznej obligacji GETBACK S.A. prowadzonej na podstawie Prospektu Emisyjnego GETBACK S.A zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017. 
Koszt połączenia z Contact Center Biura Maklerskiego wynosi: - z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne, - z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora

18

Kwietnia

25

Kwietnia

GetBack S.A.

GetBack jest na polskim rynku drugą największą spółką windykacyjną pod względem wartości zarządzanych wierzytelności. Grupa Getback nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.

Profil działalności

W spektrum biznesowych zainteresowań Spółki są starannie wyselekcjonowane transakcje średniej wielkości. Spółka stara się również angażować w transakcje dotyczące dużych pakietów poprzez pozyskanie do współpracy zagranicznych partnerów, jak również zapraszając do takich transakcji podmioty konkurencyjne z polskiego rynku. Ponadto Spółka posiada i rozwija autorskie rozwiązania informatyczne dopasowane do zdywersyfikowanego modelu działalności Grupy oraz innowacyjne techniki organizacyjne.

Historia spółki

GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników. W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada wszystkie akcje GetBack S.A. W ciągu niespełna czterech lat Getback S.A. stała się jednym z dwóch największych podmiotów pod względem wartości nominalnej portfeli wierzytelności w zarządzaniu, działających na polskim rynku windykacji.

Misja

Spółka koncentruje swoje wysiłki na przygotowywaniu nowych struktur dla transakcji z klientami z sektora finansowego, tj. bankami, firmami leasingowymi oraz pożyczkowymi, które to rozwiązania dadzą możliwość nabycia portfeli na najwcześniejszym etapie. Są to m. in. transakcje z wykorzystaniem spółek celowych, credit default swap oraz forward flow.

Intencją Getback S.A. jest również dalszy rozwój działalności w Rumunii, w szczególności poprzez zainteresowanie tamtejszym rynkiem zagranicznych inwestorów.

Informacje o emisji obligacji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 18.04.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 27.04.2017 r.
25.04.2017 r.
Cena nominalna 100 PLN
Planowany termin przydziału obligacji 28.04.2017 r.
Przewidywany Dzień Emisji 10.05.2017 r.
Data wykupu 10.05.2020 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowań 19.05.2017 r.
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji 
Wielkość zapisu min. 1szt. max. 600.000 szt.
Oprocentowanie obligacji* zmienne, 4,40% + WIBOR 3M

*Oprocentowanie obligacji serii PP1 stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M z dnia ustalenia stopy bazowej dla danego okresu odsetkowego i marży 4,40 p.p. w stosunku rocznym, zgodnie z treścią Prospektu i Ostatecznych Warunków Danej Serii właściwych dla obligacji serii PP1.
 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Sprawdź, jak to zrobić
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki GetBack S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.getbacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com).