Oferta publiczna akcji spółki
Griffin Premium RE.. N.V.
Zapisy tylko do 27.03.2017 r.


 

17

Marca

27

Marca

GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V.

Pierwsza w Polsce spółka typu REIT skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych.

Obszary działalności

Griffin Premium RE.. jest właścicielem dziewięciu znakomicie położonych, wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo- handlowych w największych miastach Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. to łącznie ponad 170 tys. m2 powierzchni najmu brutto. Spółka, zarządzana przez doświadczonych ekspertów z branży nieruchomości, działa w formule zbliżonej do REIT.
 

Strategia rozwoju

Strategia Spółki zakłada rozwój portfela, między innymi poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom Spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Będą to budynki biurowe lub biurowo- handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach głównych miast Polski. Griffin Premium RE.. planuje nabywać obiekty w dobrym standardzie technicznym, ze zróżnicowaną grupą najemców lub posiadające długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, skupiając się przy tym na nieruchomościach w pełni lub niemal całkowicie wynajętych. Każda nowa nieruchomość będzie dopełniać istniejący portfel, podnosząc jego atrakcyjność zarówno pod kątem dywersyfikacji, jak i stabilnych dochodów, gwarantując stały i regularny zwrot akcjonariuszom Spółki.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 17.03.2017 r.
Data zakończenia zapisów: 27.03.2017 r.
Cena po jakiej będą przyjmowane zapisy: 6,50 PLN
Planowany termin przydziału akcji 03.04.2017 r.
Prowizja za zakup 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 20 szt. max. 4 500 000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi, który został zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany („Prospekt”), został przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com), jak również na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.