Oferta publiczna obligacji
spółki GTC S.A.

Zapisy tylko do 25.10.2016 r. do godziny 14:00.

 

18

Października

25

Października

GTC S.A.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i zarządcą nieruchomości komercyjnych w regionie Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, prowadzącym działalność w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech.

Innowacyjność

W 2015 r. Grupa zmieniła strategię z realizacji projektów wyłącznie deweloperskich na działalność w zakresie inwestycji budowlanych i zarządzania aktywami, kupując swoje dwie pierwsze nieruchomości biurowe: Duna Tower w Budapeszcie (2015) i Pixel w Poznaniu (2016).

Struktura organizacyjna

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Grupa składa się ze Spółki i około 100 podmiotów kontrolowanych bezpośrednio i pośrednio przez Spółkę oraz w 7 podmiotach współzależnych oraz stowarzyszonych. Przedmiotem działalności spółek Grupy jest budowa i zarządzanie nieruchomościami. Spółki Zależne i podmioty współzależne oraz podmioty stowarzyszone Spółki działają m.in. w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Czechach, Rosji i na Ukrainie.

Historia i rozwój

Grupa zainicjowała działalność w Warszawie w 1994 r. Na podstawie doświadczeń uzyskanych w Polsce Grupa rozszerzyła swoją działalność deweloperską na stolice innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze zagraniczne inwestycje zostały zrealizowane w Rumunii i na Węgrzech: w 2002 r. Grupa ukończyła swoją pierwszą inwestycję zagraniczną: America House w Bukareszcie, w Rumunii. 

Informacje o emisji obligacji

 
Data rozpoczęcia subskrypcji 18.10.2016 r.
Data zakończenia subskrypcji 25.10.2016 r. do godziny 14:00
Cena Emisyjna 1.000 EUR
Oprocentowanie stałe, na poziomie 3,75%
w skali rocznej
Planowany termin przydziału obligacji: 26.10.2016
Planowany Dzień Emisji: 28.10.2016
Data wykupu 31.10.2019
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 100 szt. max. 20.000 szt.
Waluta zapisu  EURO

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.
 
Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
 
Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.