Oferta publiczna obligacji
MCI.PrivateVentures FIZ - seria P1BInformujemy, że 27 października 2017 r. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów co oznacza, że złożono zapisy na Obligacje Serii P1B w liczbie większej niż  liczba obligacji oferowanych. Szczegóły dostępne są w Komunikacie aktualizującym nr 4. 

 

16

Października

27

Października

MCI.PrivateVentures FIZ - seria P1B
MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym lokującym aktywa na rynku krajowym i zagranicznym, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną, w podmioty działające w perspektywicznych branżach z ugruntowaną pozycją rynkową.

Informacje ogólne o Funduszu

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0 oraz MCI.TechVentures 1.0 zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
 

Profil działalności

Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1869 z późniejszymi zmianami), Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w wyżej wymienionej Ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. MCI.PrivateVentures FIZ prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.
 
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 realizuje inwestycje typu private equity w odniesieniu do spółek średniej wielkości z branż: TMT, e-commerce, usług dla biznesu, usług finansowych, IT/SaaS, transportu i logistyki, ochrony zdrowia, posiadających ugruntowaną pozycję na rynku lub będących liderami w danym obszarze działalności. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital. Strategia Subfunduszu oparta jest na dostarczaniu kapitału oraz transformacji cyfrowej spółek średniej wielkości w celu budowy regionalnych oraz europejskich liderów. Subfundusz inwestuje w spółki z rejonów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej.
 
Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 koncentruje się na inwestycjach w spółki z branż: usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi i technologie mobilne, media cyfrowe, e-commerce, technologie bezprzewodowe, software, FinTech, Internet of Things, będące w fazie wzrostu, w większości przypadków nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage. Strategia Subfunduszu oparta jest na finansowaniu wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw w celu budowy regionalnych, europejskich i globalnych liderów. Subfundusz inwestuje w spółki z rejonów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Polski, Europy Zachodniej i Izraela I.
I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long)
II. Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short)
III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną
IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie 

Historia

Fundusz został zarejestrowany w dniu 7 stycznia 2008 r. Pierwsza wycena Funduszu nastąpiła w dniu 14 stycznia 2008 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Fundusz jest zorganizowany i działa na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej Ustawy i Statucie Funduszu nadanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i podlega nadzorowi KNF.

Informacje o emisji obligacji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 16.10.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 27.10.2017 r.
 
Planowany termin przydziału obligacji 02.11.2017 r.
 
Planowany dzień Emisji 16.11.2017 r.
 
Planowany dzień wykupu 16.11.2021 r.
Cena Emisyjna zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu
Oprocentowanie* WIBOR 6M + 3,5%
Wartość nominalna jednej obligacji 1000 zł
Wielkość zapisu min. 1 szt. max. 40 000 szt.

* Oprocentowanie - w pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane według stałej stopy procentowej 5,3%. W pozostałych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, równe sumie WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,5%

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku świadczącym pełną obsługę z zakresu produktów Biura Maklerskiego. Znajdź Oddział

Nota prawna

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”), oferowanych obligacjach Funduszu, a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst jest Prospekt Emisyjny Podstawowy Obligacji Funduszu zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r., opublikowany na stronie internetowej Funduszu (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz)(„Prospekt”). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.