5-letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR Index

Zapisy trwają do 26 lutego 2021 r.

 

Informacje o emisji

04

Lutego

26

Lutego

5-letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR Index
Ten produkt jest niezabezpieczonym instrumentem dłużnym regulowanym przez prawo angielskie.

Dla kogo?

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów, którzy: 

- Mają szczegółową wiedzę lub doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty i na rynkach finansowych i potrafią zrozumieć produkt, związane z nim ryzyka i zyski.

- Szukają produktu oferującego wzrost kapitału oraz mają wyznaczony horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem utrzymywania inwestycji podanym w Dokumecie zawierającym kluczowe informacje.

- Są w stanie ponieść całkowitą utratę zainwestowanego kapitału oraz akceptują ryzyko niewypłacenia przez Emitenta oraz /lub Gwaranta kapitału oraz jakiegokolwiek potencjalnego zwrotu.

- W celu uzyskania potencjalnego dochodu, są gotowi zgodzić się na poziom ryzyka zgodny z ogólnym wskaźnikiem ryzyka podanym w Dokumecie zawierającym kluczowe informacje.

Ryzyka związane z inwestycją

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów  4.02.2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów  26.02.2021 r.
Data emisji  9.03.2021 r.
Data zapadalności  9.03.2026 r.
Emitent  SG Issuer
Gwarant Emitenta  Société Générale
Data Obserwacji Początkowej  2.03.2021 r.
Dni Obserwacji Wcześniejszego Wykupu  2.09.2021 r.
 2.03.2022 r.
 2.09.2022 r.
 2.03.2023 r.
 4.09.2023 r.
 4.03.2024 r.
 2.09.2024 r.
 3.03.2025 r.
 2.09.2025 r.
Data Obserwacji Końcowej 2.03.2026 r.
Referencyjny Instrument Bazowy STOXX Europe 600 Basic Resources
Bariera Kapitałowa  70%
Bariera Wcześniejszego Wykupu  100%
Kupon dla Wcześniejszego Wykupu  3,8%
Ostateczny Kupon  38%
Wartość Obligacji Wartość obligacji w okresie do ich wykupu zależy w decydującym stopniu od ceny Instrumentu Bazowego
Zapis minimalny  300 szt.

Automatyczny Wykup Wcześniejszy

Jeżeli w jakimkolwiek Dniu Obserwacji Wcześniejszego Wykupu poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Wcześniejszego Wykupu, produkt zostanie wykupiony wcześniej oraz otrzymasz:
  • 100% Wartości Nominalnej powiększonej o Kupon dla Wcześniejszego Wykupu pomnożony przez liczbę okresów, które upłynęły od wprowadzenia produktu.
Okres odpowiada sześciu miesiącom.

 

Ostateczny Wykup

W Dacie Zapadalności zostanie wypłacona zdefiniowana poniżej kwota ostatecznego wykupu, pod warunkiem, że produkt nie został wykupiony wcześniej.
  • W przypadku gdy w Dacie Obserwacji Końcowej Ostateczny Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest równy lub wyższy od Bariery Kapitałowej, otrzymasz:
100% Wartości Nominalnej powiększonej o wartość Ostatecznego Kuponu
  • W przeciwnym razie zostanie wypłacona kwota Ostatecznego Poziomu Referencyjnego Instrumentu Bazowego pomnożonego przez Wartość Nominalną. W tym przypadku, część lub całość zainwestowanego kapitału zostanie utracona.

Dodatkowe informacje

Poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego odpowiada jego wartości wyrażonej jako procent Wartości Początkowej.

Wartością Początkową Referencyjnego Instrumentu Bazowego jest jego wartość w Dacie Obserwacji Początkowej.

Ostatecznym Poziomem określa się poziom Referencyjnego Instrumentu Bazowego w Dacie Obserwacji Końcowej.

Kupony są określone jako procent Wartości Nominalnej.

Nadzwyczajne zdarzenia mogą prowadzić do zmian w warunkach produktu lub wcześniejszego wygaśnięcia produktu i mogą skutkować utratą inwestycji.

Produkt dostępny jest w ramach oferty publicznej w okresie obowiązywania oferty w następujących jurysdykcjach: Polska.

 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Oddział
Zapis może zostać złożony  w oddziale Private Banking Alior Banku


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia 5-letniej Obligacji typu Autocall opartej o notowania STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR Index, nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o instrumencie finansowym, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w instrument finansowy i publicznej ofercie obligacji w Polsce jest prospekt emisyjny produktu sporządzony zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych zmienionej Dyrektywą 2010/73/EU. Prospekt dostępny jest online na stronie http://prospectus.socgen.com/.