Oferta publiczna
Murapol S.A.

Zapisy na akcje trwają do 29.11.2021 r.


 

Informacje o spółce

23

Listopada

29

Listopada

Murapol S.A.
Murapol jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecnym na rynku nieruchomościowym od 20 lat. Grupa zrealizowała 70 przedsięwzięć deweloperskich w 15 miastach w Polsce, w ramach których powstały 324 budynki i 20 tys. lokali mieszkalnych/użytkowych na dzień 30 września 2021 r. Jest najbardziej zdywersyfikowanym geograficznie deweloperem mieszkaniowym na terenie Polski.

Harmonogram oferty

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 23.11.2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 29.11.2021 r.
Planowany termin przydziału akcji do 03.12.2021 r.
Cena maksymalna 40,00 zł
Prowizja 0,29% min. 5 zł
Wielkość zapisu min. 50 szt. max. 200 000 szt. akcji

Jak złożyć zapis

Posiadasz rachunek maklerski Nie posiadzasz rachunku maklerskiego
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Inwestycje/Oferty
Zapisz się,
następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty/Inwestycje/Rachunek brokerski
Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o bezpłatny rachunek brokerski kodem SMS,
Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty Zapisz się. Następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Murapol S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki na terytorium Polski, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę na terytorium Polski po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru w dniu 19 listopada 2021 r.; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://murapol.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.