Oferta publiczna akcji
spółki PlayWay S.A.

Zapisy tylko do 05.10.2016 r.


 

27

Września

05

Października

PlayWay S.A.

Spółka PlayWay to jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Firma powstała w 2011 r., dotychczas wyprodukowała i wydała łącznie 41 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w ok. 14 mln sztuk gier mobilnych i 1 mln egzemplarzy na urządzenia PC/MAC.

Innowacyjność

Innowacyjność działania Grupy wynika z prowadzenia procesu inkubowania zespołów (szczególnie dotyczy to początkujących twórców gier), która polega na metodzie dzielenia się zyskami z danej gry z jej twórcami w zamian za obniżenie kosztów jej produkcji, a także na zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach nowych zespołów, mogących stać się przedmiotem akwizycji.
 

Obszary działalności

Sprzedaż produktów Grupy skupia się głównie na rynkach zagranicznych.
Do najważniejszych rynków z punktu widzenia Grupy należą:  Stany Zjednoczone,  Wielka  Brytania,  Kanada,  Australia,  Niemcy, Rosja, Francja i Norwegia, których udział w łącznej sprzedaży wyniósł ponad 60% wartości przychodów.

Strategia rozwoju

Strategia Playway zakłada tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu, budowanie oraz włączanie do Grupy nowych zespołów deweloperskich, a także pracę nad nowymi grami mobilnymi oraz przeznaczonymi na konsole.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 27.09.2016 r.
Data zakończenia zapisów: 05.10.2016 r.
Cena po jakiej przyjmowane będą zapisy: 55,00 zł
Planowany termin przydziału akcji 12.10.2016 r.
Prowizja za zakup 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min.10 szt. max. 60.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PlayWay S.A. („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji PlayWay S.A. na terytorium Polski, jest prospekt emisyjny, sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.). Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2016 roku i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o PlayWay S.A. i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playway.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego (w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w treści prospektu emisyjnego w rozdziale „Czynniki Ryzyka") i dopiero w oparciu o analizę treści całego dokumentu podejmować jakiekolwiek decyzje inwestycyjne dotyczące akcji PlayWay S.A. Niedozwolone jest przesyłanie i wwożenie niniejszego materiału lub jego jakiejkolwiek kopii do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.