Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria U

Zapisy do 31 sierpnia br.

 

Informacje o emisji

07

Sierpnia

31

Sierpnia

PZU FIZ Akord
PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro.

Dla kogo?

PZU FIZ Akord jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania i oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu.
Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.
Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.

Główne klasy aktywów w portfelu PZU FIZ Akord

  • dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD
  • instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA) – umożliwiające zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
  • towarowe Instrumenty Pochodne
  • waluty: rynków o największej płynności na świecie
  • indeksy giełdowe: dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures”

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 07.08.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 31.08.2018 r.
Cena Emisyjna 113,29 PLN
Planowany termin przydziału około 15.09.2018 r.
Wielkość zapisu min. 100 szt. max. 5.000.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
  • Innowacyjność - najnowsze aplikacje do obserwacji notowań gdziekolwiek jesteś

Jak złożyć zapis

Klienci Alior Banku Inwestorzy niebędący klientami Alior Banku
Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Rynek pierwotny/Subskrypcja. Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku świadczącym pełną obsługę z zakresu produktów Biura Maklerskiego. Znajdź Oddział


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU S.A. (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).