Oferta publiczna Certyfikatów Inwestycyjnych
PZU FIZ AKORD Seria NZapisy do 23.06.2017 r.

07

Czerwca

23

Czerwca

Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord
PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro.

Dla kogo?

PZU FIZ Akord jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania i oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.
Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.

Główne klasy aktywów w portfelu PZU FIZ Akord

  • dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD
  • instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA) – umożliwiające zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
  • towarowe Instrumenty Pochodne
  • waluty: rynków o największej płynności na świecie
  • indeksy giełdowe: dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures”

Informacje o emisji certyfikatów

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 07.06.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 23.06.2017 r.
 
Cena Emisyjna 111,55 PLN
Planowany termin przydziału nie później niż 14 dni po zakończeniu sprzedaży
Wielkość zapisu min. 100 szt. max. 5.000.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na Certyfikaty Inwestycyjne w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Sprawdź, jak to zrobić
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

"Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord. Oferta publiczna certyfikatów przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej www.pzu.pl oraz www.aliorbank.pl ” Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38 d  02-232 Warszawa