Oferta publiczna Certyfikatów Inwestycyjnych
Quercus Multistrategy FIZ seria 007

Zapisy do 21.12.2016 r.


 

01

Grudnia

21

Grudnia

Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ seria 007
Wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową, dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej.

Dla kogo?

Fundusz jest dobrym rozwiązaniem dla Inwestorów:
 •  poszukujących potencjalnych zysków przewyższających dochody z inwestowania w tradycyjne fundusze otwarte o mieszanej polityce inwestycyjnej
 •  poszukujących możliwości dywersyfikacji aktywów
 •  o horyzoncie inwestycyjnym min. 5 lat
 •  świadomych ryzyka inwestycyjnego związanego z realizowaną polityką

Strategia Funduszu

I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long)
II. Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short)
III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną
IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie

Wykorzystywane instrumenty

 • akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach
 •  akcje spółek planujących IPO
 • instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe
 •  waluty obce
 •  jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych
 •  kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub surowce

Informacje o emisji certyfikatów

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 01.12.2016 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 21.12.2016 r.
 
Cena Emisyjna 1077,71 PLN
Wielkość zapisu min. 10 szt. max. 20.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
 • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
 • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Odwiedź dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywa się wyłącznie poprzez ofertę publiczną na podstawie Prospektu Emisyjnego Funduszu. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem.
Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na dzień 30.11.16.”