Zarządzanie aktywami

Chcesz efektywnie pomnażać swoje środki? Powierz to zadanie profesjonalistom!

transaparentność i kontrola

nad inwestycją

indywidualny portfel inwestycyjny

tworzony w oparciu o wybraną strategię

niskie koszty

– ustalane indywidualnie

nowoczesny model obsługi

– bezpośredni kontakt z zarządzającym

Doświadczony zespół zarządzających

Usługa Zarządzania aktywami, oferowana we współpracy z Alior TFI, jest połączeniem indywidualnie zbudowanej strategii inwestycyjnej i aktywnego zarządzania kapitałem.

Jak skorzystać z Zarządzania aktywami?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o otwarcie rachunku brokerskiego
Podpisz umowę
z Alior TFI
Inwestuj jak najbogatsi!
step icon Masz już rachunek brokerski?
zaloguj się do bankowości internetowej i aktywuj usługę online w sekcji Inwestycje/Dyspozycje/Zarządzanie aktywami
step icon Jesteś Klientem Alior Banku, ale nie masz rachunku brokerskiego?
zaloguj się do bankowości internetowej, otwórz rachunek brokerski i aktywuj usługę online
step icon Zadzwoń na infolinię
19 503

Produkty towarzyszące

Rachunek brokerski

Inwestycje na najwyższym poziomie! zobacz szczegóły

Rachunek brokerski

Zamknij szczegóły
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • nowoczesne aplikacje - Notowania Online 3 i Pulpit Inwestora
 • innowacyjny serwis informacyjny
Co jeszcze zyskujesz?
 • niskie koszty
 • przelewy natychmiastowe pomiędzy rachunkami w Alior Banku
 • odroczony termin płatności

Fundusze inwestycyjne

Ponad 400 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych! zobacz szczegóły

Fundusze inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • bogata oferta funduszy polskich i zagranicznych
 • dobór produktów w zależności od indywidualnych preferencji
 • możliwość inwestycji w ponad 200 oddziałach lub bez wychodzenia z domu
Co jeszcze zyskujesz?
 • dostęp do usługi doradztwa inwestycyjnego już od 5 tys. zł przeznaczonych na inwestycję. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Aby korzystać z usługi wystarczy zaledwie 40 000 zł
 • Wybór aktywów, w które inwestują zarządzający, uzależniony jest od wybranej strategii inwestycyjnej
 • Posiadamy 12 strategii zróżnicowanych pod względem ryzyka i oczekiwanych zysków
 • Stały dostęp do stanu konta i wszystkich transakcji gwarantują przejrzystość działań. Nie musisz deklarować, jak długo chcesz z nami współpracować. W każdej chwili, bez dodatkowych opłat i potrąceń, masz możliwość wypłaty środków i/lub zamknięcia konta
 • W ramach Zarządzania aktywami inwestujemy w instrumenty udziałowe (akcje, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne) i dłużne instrumenty finansowe (obligacje, bony skarbowe, depozyty itp.)

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

W przypadku Money Makers wysokość opłat w usłudze zarządzania inwestycjami zależy od wybranej strategii. Stawki opłat są wyższe dla strategii agresywnych i niższe dla strategii bezpieczniejszych. Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Money Makers TFI S.A. i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. Do powyższych opłat dolicza się 23% podatku VAT.

Opłaty za Zarządzanie:

1. Stawka części stałej wyrażonej kwotowo - dla wszystkich Standardowych strategii nie jest pobierana część stała,

2. Stawki części stałej wyrażonej jako procent wartości aktywów (% w skali roku) oraz wynagrodzenia od zysku zawiera tabela zamieszczona poniżej:


Przedział Wartości Aktywów 40 000 - 99 999 100 000 - 199 999 200 000 - 499 999 500 000 - 999 999 od 1 000 000
Nazwa strategii St. części zm. St.
wyn. od zysku
St. części zm. St.
wyn. od zysku
St. części zm. St.
wyn. od zysku
St. części zm. St.
wyn. od zysku
St. części zm. St.
wyn. od zysku
Zachowania Kapitału 0,85 % 0,00 %  0,85 %  0,00 % 0,75 % 0,00 %  0,60 % 0,00 % 0,50 %  0,00 %
Niskiego Ryzyka 1,05 % 0,00 %  1,00 %  0,00 % 0,95 % 0,00 %  0,70 % 0,00 % 0,60 %  0,00 %
Stabilnego Wzrostu 2,10 % 0,00 %  2,00 %  0,00 % 1,70 % 0,00 %  1,40 % 0,00 % 1,20 %  0,00 %
Zrównoważona Stałego Dochodu 2,20 % 5,00 %  2,10 %  5,00 % 1,80 % 5,00 %  1,60 % 5,00 % 1,30 %  5,00 %
Zrównoważona 2,35 % 5,00 %  2,30 %  5,00 % 2,10 % 5,00 %  1,80 % 5,00 % 1,40 %  5,00 %
Wzrostu 2,75 % 8,00 %  2,55 %  8,00 % 2,35 % 8,00 %  2,10 % 8,00 % 1,70 %  8,00 %
Agresywnego Wzrostu 2,85 % 10,00 %  2,65 %  10,00 % 2,45 % 10,00 %  2,30 % 10,00 % 1,80 %  10,00 %
Agresywnego Wzrostu Plus 2,90 % 10,00 %  2,75 %  10,00 % 2,55 % 10,00 %  2,40 % 10,00 % 1,90 %  10,00 %
Akcji 2,90 % 10,00 %  2,75 %  10,00 % 2,55 % 10,00 %  2,40 % 10,00 % 1,90 %  10,00 %
Akcji Plus 3,00 % 10,00 %  2,85 %  10,00 % 2,65 % 10,00 %  2,50 % 10,00 % 2,00 %  10,00 %
Zmiennej Alokacji 2,95 % 10,00 %  2,80 %  10,00 % 2,60 % 10,00 %  2,45 % 10,00 % 1,95 %  10,00 %
Zmiennej Alokacji Plus 3,15 % 10,00 %  2,95 %  10,00 % 2,75 % 10,00 %  2,60 % 10,00 % 2,15 %  10,00 %

Transakcje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rejestrowane są na rachunku maklerskim Klienta prowadzonym w Biurze Maklerskim Alior Banku. Prowizje od zrealizowanych transakcji na rachunkach oddanych w zarządzanie przez Money Makers są zdecydowanie niższe od standardowych. W zależności od typu instrumentów, stawki prowizji prezentują się następująco:
a) akcje, prawa do akcji, prawa poboru na GPW - 0,21% wartości transakcji
b) obligacje skarbowe na GPW - 0,08% wartości transakcji
    obligacje skarbowe na rynku międzybankowym - 0,015% wartości transakcji za transakcję zrealizowaną na podstawie jednego zlecenia
    (nie mniej niż 30 PLN)
c) kontrakty terminowe na GPW - 6 zł za każdy kontrakt terminowy
    wygasanie kontraktów - 6 zł za każdy kontrakt terminowy

W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń Biuro Maklerskie, z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078) otrzymuje od Money Makers wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej wartości stałej opłaty za zarządzanie oraz części wynagrodzenia od zysku pobranych przez Money Makers od Klienta. Na pisemne żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dodatkowe szczegółowe informacje o otrzymywanym wynagrodzeniu, w tym o jego istocie i wysokości lub sposobie ustalania wysokości. Klient może wystąpić z żądaniem przekazania tych informacji przed zawarciem umowy o zarządzanie.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę oddać w zarządzanie rachunek brokerski, na którym znajdują się papiery wartościowe?
 
Nie. Rachunek przeznaczony do usługi Asset Management nie powinien zawierać papierów wartościowych. Zarządzający inwestują środki finansowe według konkretnej, zdefiniowanej strategii inwestycyjnej. Jeżeli chcesz skorzystać z usługi, a na swoim rachunku posiadasz instrumenty, możesz otworzyć nowy rachunek brokerski w ciągu kilku minut w zakładce Umowy i wnioski/ Rachunki maklerskie w Systemie Bankowości Internetowej.
 
W jakie aktywa inwestują zarządzający?
 
Spektrum lokacyjne uzależnione jest od strategii inwestycyjnej. Im bardziej jest ona agresywna, tym jest ono szersze. W grę wchodzą, zgodnie z założeniami strategii, instrumenty udziałowe (akcje, ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, fundusze inwestycyjne inwestujące w surowce) i dłużne instrumenty finansowe (obligacje, bony skarbowe, depozyty, itp.).
 
Czy trzeba posiadać rachunek brokerski przy usłudze Asset Management?
 
Tak. Środki przekazywane do zarządzanego portfela jak i nabywane instrumenty finansowe są zdeponowane na rachunku brokerskim w Alior Banku. Klient jest właścicielem a zarządzający dokonuje transakcji w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 
Od czego uzależniony jest wynik zarządzania portfelem inwestycyjnym?
Wynik zarządzania portfelem inwestycyjnym zależy od wyników składowych portfela. Każde aktywo znajdujące się w portfelu wpływa na ostateczny wynik. Aktywa do portfela dobierane są zgodnie z wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną.
Czy usługa Asset Management wiąże się z ryzykiem utraty kapitału?
Asset management to inwestowanie również w aktywa, które są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Im bardziej agresywna strategia inwestycyjna, tym większe ryzyko inwestycyjne, ale jednocześnie większy potencjalny zysk. Strategie agresywne oparte są w większości o inwestowanie w akcje. W strategiach bezpieczniejszych, udział akcji jest mniejszy, a większy jest udział instrumentów bezpieczniejszych, obligacji. Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Zarządzanie aktywami

Powierz swoje inwestycje profesjonalistom!