Lokata z ubezpieczeniem inwestycyjnym UFK VI

50% środków na lokacie terminowej z podwyższonym oprocentowaniem

50% środków w dodatkowym produkcie - Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

dostęp do ponad stu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

minimalna kwota przystąpienia do Programu to 30 000 zł

Opis programu

50% inwestycji stanowi 3-miesięczna lokata o oprocentowaniu promocyjnym 1% p.a., 50% kwoty stanowi wpłata na dodatkowy produkt inwestycyjny - Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „Multi Kapitał". Po 3 miesiącach istnieje możliwość odnowienia lokaty na warunkach standardowych obowiązujących w Banku na dzień odnowienia lokaty. Szczegółowy opis programu znajduje się w Regulaminie Programu.

Parametry programu

Okres Promocji 4.01.2021 - 31.03.2021 r.
Oprocentowanie i Termin Lokaty 1% w pierwszym okresie 3 miesięcznym
Dodatkowy Produkt Inwestycyjny Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „Multi Kapitał”
Minimalna kwota Lokaty 15 000 PLN
Minimalna kwota inwestycji w Dodatkowy Produkt Inwestycyjny 15 000 PLN

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.informacja-agenta-ubezpieczeniowego-pzu-2.pdf

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności.

Ryzyka

I. Ryzyka związane z nabyciem produktu wiązanego w Programie „Lokata z ubezpieczeniem inwestycyjnym UFK VI”.
W przypadku rezygnacji Klienta z Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego oprocentowanie Lokaty za cały okres jej trwania zostanie obniżone do wysokości oprocentowania standardowego obowiązującego dla danego terminu określonego w Tabeli Oprocentowania w dniu jej zawarcia.
W przypadku rezygnacji Klienta z Lokaty oprocentowanie lokaty nie zostanie naliczone.
Ryzyka produktu wiązanego są to łącznie ryzyka wskazane dla Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego oraz dla Lokaty.

II. Ryzyka związane z nabyciem Lokaty bez Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.
Ryzyko utraty odsetek w przypadku zerwania Lokaty przed terminem zapadalności.

III. Najważniejsze ryzyka związane z nabyciem Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego bez Lokaty oraz w formie produktu wiązanego w Programie „Lokata z ubezpieczeniem inwestycyjnym UFK VI”.
  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko podatkowe
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko rozliczeniowe
  • Ryzyko walutowe
  • Ryzyko koncentracji aktywów funduszu lub rynków
  • Ryzyko likwidacji funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu
  • Ryzyko inflacji
  • Ryzyko zawieszenia wycen funduszu spowodowane zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w którym fundusz lokuje aktywa

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
 
Wpłać środki
 
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502
Ważne informacje
Niniejszy materiał zawiera streszczenie warunków Programu „Lokata z ubezpieczeniem inwestycyjnym UFK VI” na zasadach określonych w Regulaminie wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu artykułu 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Regulaminu Programu i materiałów obowiązujących dla Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego. Produkty Ubezpieczeniowo- Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku negatywnego scenariusza rynkowego. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.