Producenci Nawozów 1,5Y

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

100% ochrony kapitału oraz gwarantowany kupon stały 6,5% w Dniu Wykupu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Inwestycja w osiemnastomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje Kupon stały w wysokości 6,5 PLN za jeden BPW oraz dodatkowo ma szansę otrzymać Kupon warunkowy z przedziału 4,5% – 5,5%. Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w Dacie Obserwacji cena wszystkich spółek z koszyka stanowiących instrument bazowy (Yara International ASA, Nutrien Ltd., The Mosaic Company), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej Poziomu Początkowego. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Ostatecznych Warunkach Emisji BPW serii PDPRNA240905.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 1 lutego - 28 lutego 2023 r.
 
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 0,50%
Dzień Emisji 02.03.2023 r.
Dzień Odkupu 05.09.2024 r.
Dzień ustalenia początkowego poziomu indeksu 02.03.2023 r.
Dzień płatności odsetek 05.09.2024 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 85 za 100.
INDEX
1. Yara International ASA YAR NO Oficjalna cena zamknięcia
2. Nutrien Ltd. NTR UN Oficjalna cena zamknięcia
3. The Mosaic Company MOS UN Oficjalna cena zamknięcia
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi:
 
Kupon
Kupon końcowy = kupon stały + kupon warunkowy
 
Kupon stały: 6,50 za każde 100 Wartości Nominalnej

Kupon warunkowy: jeżeli dla każdego Instrumentu Bazowego(i) kurs zamknięcia w Dniu Obserwacji(t) będzie powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0.

Kupon warunkowy zakresie 4,50% - 5,50%

Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Bariera 100% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. 
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi BPW stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego BPW i Stopy Procentowej. 
 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Warunki początkowe: Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Kupon został ustalony w Dniu Emisji na poziomie 5,00%.


W scenariuszu pesymistycznym w Dniu Obserwacji (03.09.2024 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu 5% (warunkowego).

Inwestor w Dniu Wykupu otrzyma 100% zainwestowanego kapitału oraz kupon gwarantowany 6,5%, czyli 4,33% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10.650 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (03.09.2024 r.), wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje naliczeniem Kuponu i wypłatą w Dniu Płatności Odsetek (05.09.2024 r.)

Inwestor w Dniu Wykupu otrzyma 100% zainwestowanego kapitału, kupon gwarantowany 6,5% oraz Kupon 5,00% w sumie 11,5%, czyli ok. 7,67% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 11.150 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania inwestycyjne

• Oczekuje wzrostów na kursach akcji z koszyka.
• Poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
• Akceptuję 18-miesięczny horyzont inwestycyjny.
• Wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu.
• Jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam.

Profil inwestycyjny

Produkt przeznaczony dla Klientów zamierzających osiągnąć zysk finansowy, inwestując w Bankowe Papiery Wartościowe. Klient oczekuje wzrostu wartości koszyka akcji i akceptuje osiemnastomiesięczny horyzont inwestycyjny oraz że z inwestycji może wycofać się raz w miesiącu, a cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Produkt jest przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie inwestują aktywnie, jednak posiadają świadomość ryzyka inwestycyjnego. Przed zakupem BPW, powinieneś zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt jest przeznaczony dla klientów nieposiadających preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów, którzy oczekują wysokich zwrotów z inwestycji w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
24 mies.
30 mies.
powyżej 36 mies.

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z inwestycją

Jak złożyć zapis?

Posiadasz rachunek depozytowy Nie posiadasz rachunku depozytowego
Zaloguj się do bankowości internetowej, przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty. Wybierz „zapisz się”, następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę Bankowych Papierów Wartościowych, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź. Zaloguj się do bankowości internetowej, przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty. Po wybraniu „zapisz się” wyświetli się informacja z możliwością założenia rachunku depozytowego. Podpisz umowę o bezpłatny rachunek kodem SMS, Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Następnie złóż zapis poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz się. Wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę Bankowych Papierów Wartościowych, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia BPW. Nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej BPW jest prospekt podstawowy, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu i komunikatami aktualizującymi, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 r. Prospekt dostępny jest online na stronie internetowej (Prospekt Podstawowy). Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanych Ostatecznych Warunkach oraz Podsumowaniu Ostatecznych Warunków, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Ostatecznych Warunków, Podsumowaniu Ostatecznych Warunków. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, z wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.