Spółki Value 2,5Y

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

100% gwarancji kapitału

w dniu wykupu

Notowania indeksu
Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Inwestycja w trzydziestomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden certyfikat oraz ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów w wysokości 2,00% – 2,60% każdy. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka (Indeks: BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B, VOLKSWAGEN AG, ORANGE SA, NOVARTIS AG), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej 98% Poziomu Początkowego. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PVALUE230707.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 1.12.2020 – 31.12.2020

(okres subskrypcji może ulec skróceniu) 
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 0,50%
Dzień Emisji 5.01.2021 r.
Dzień Odkupu 7.07.2023 r.
Dzień płatności odsetek 7.07.2023 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 90 za 100.
Okres odsetkowy 5.01.2021 - 7.07.2023 r.
INDEX
1. BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B BRK/B UN EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
2. VOLKSWAGEN AG VOW3 GY EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
3. ORANGE SA ORA FP EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
4. NOVARTIS AG NOVN SE EQUITY Oficjalna cena zamknięciaOficjalna cena zamknięcia
Skrócony opis inwestycji Inwestycja w trzydziestomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden certyfikat oraz ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów w wysokości 2,00% – 2,60% każdy. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka (Indeks: BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B, VOLKSWAGEN AG, ORANGE SA, NOVARTIS AG), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej 98% Poziomu Początkowego.
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi:

Kupon(i) - Jeżeli dla każdego Indeksu(i) kurs zamknięcia w Dniu Obserwacji(t) będzie powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0. 
Kupon W zakresie 2,00% -2,6%
Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Bariera 98% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. 
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Kupon został ustalony w Dniu Emisji na poziomie 2,40%.

W scenariuszu pesymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (01/07/2022 r.) jak i drugim Dniu Obserwacji (30/06/2023 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu. Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału. Łącznie wypłata wyniesie 10 000 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
  W scenariuszu optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (01/07/2022 r.), jak i drugim Dniu Obserwacji (30/06/2023 r.) wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje naliczeniem podwójnego Kuponu i wypłatą w Dniu Płatności Odsetek (07/07/2023.) Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon 4,8% (2,40%*2), czyli ok. 1,92% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 480 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
W scenariuszu umiarkowanie optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (01/07/2022 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej bariery, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu, w drugim Dniu Obserwacji (30/06/2023 r.) wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje naliczeniem Kuponu. Kupon 2,40% zostanie wypłacony w Dniu Płatności Odsetek (07/07/2023r.). Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon w wysokości 2,40% (2,40%*1), czyli ok. 0,96% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 240 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania inwestycyjne

• Oczekuje wzrostów na kursach akcji z koszyka.
• Poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
• Akceptuję 30 miesięczny horyzont inwestycyjny.
• Wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu.
• Jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam.

Profil inwestycyjny

Produkt przeznaczony dla Klientów pragnących osiągnąć zysk finansowy, inwestując w Bankowe Papiery Wartościowe. Klient oczekuje wzrostu wartości koszyka akcji i akceptuje trzydziestomiesięczny horyzont inwestycyjny oraz że z inwestycji może wycofać się raz w miesiącu, a cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Produkt jest przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie inwestują aktywnie jednak posiadają świadomość ryzyka inwestycyjnego. Przed zakupem BPW, powinieneś zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów, którzy oczekują wysokich zwrotów z inwestycji w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
24 mies.
30 mies.
powyżej 36 mies.

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z inwestycją

  • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji – końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych nie jest z góry ustalone. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
  • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Certyfikatów Depozytowych może nie odzwierciedlać proporcjonalnie zachowania Indeksu.
  • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu. Ochrona kapitału dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
  • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowe Papiery Wartościowe wyemitowane po 2 lipca 2014 r. nie są objęte gwarancjami BFG (art. 17 ust. 1 pkt 4).
  • Ryzyko Zakłócenia Rynku – jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Rynku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.7 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Nieogłoszenie Indeksu, Brak Sesji, Zawieszenie Rynku, Zakłócenie Działalności Giełdy, Wcześniejsze Zamknięcie Giełdy), Emitent może podjąć Czynności Zastępcze wymienione w punkcie 3.7 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych działaniach na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
  • Ryzyko Zakłócenia Indeksu –  jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Indeksu, opisanych szczegółowo w punkcie 3.8 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Likwidacja Indeksu, Zmiana Indeksu),  Emitent może podjąć Czynności Alternatywne wymienione w punkcie 3.8 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl.

Jak zainwestować?

Odwiedź oddział Alior Banku
Produkt dostępny online
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.