Aktywna Inwestycja

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycjiScenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (08/01/2018 r.) Końcowa Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie 6 obserwacji wyniosła:  23.83%=[(+15%+15%+22%+27%+25%+39%)/6].Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości ok. 19.07% (23.83%*80%), czyli ok. 6,36% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie ok. 11.907 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (08/01/2018 r.) Końcowa Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie 6 obserwacji jest niższa w porównaniu do wartości początkowej. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.

Dodatkowe informacje