Amerykańska Inwestycja

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 90%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (014.12.2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wynosi 122%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 19,80% (19,80%*90%), czyli ok. 9,9% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.980 PLN przed opodatkowaniem od zysków kapitałowych.
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (13.12.2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji jest niższy o 13% w porównaniu do wartości początkowej. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10 000 PLN.
Scenariusz "neutralny" przedstawia sytuację, w której Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wzrósł o 9% w porównaniu do początkowej wartości. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 9% odsetek (10%*90%), czyli ok. 4,5% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10 900 PLN przed odpodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje