Europejska Inwestycja 2

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycjiScenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 70%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (12/01/2017 r.) Końcowa Uśredniona Zmiana Indeksu wyznaczony na podstawie 10 obserwacji wynosi 32,40%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 22.68% (70% * 32,40%), czyli ok. 8,9% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.680 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (12/01/2017 r.) Końcowa Uśredniona Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie 10 obserwacji wynosi  minus 8,12%. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz „umiarkowanie optymistyczny” przedstawia sytuację, w której Końcowa Uśredniona Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie 10 obserwacji wyniosła 10,6%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 7,42% odsetek (70% * 10,60%), czyli ok. 2,9% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.742 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje