Funduszowa Strategia III

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Notowania indeksu
Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. 

Celem produktu jest osiągnięcie zysku z inwestycji w trzydziestosześciomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 102 PLN za jeden certyfikat oraz partycypuje w 80-120% w uśrednionej zmianie Ważonego Zwrotu Koszyka złożonego z funduszy, Amiral Gestion - Sextant Grand Large BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund, PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, obliczonego na podstawie wartości Indeksu w wyznaczonych sześciu Datach Obserwacji. Wagi w koszyku są przyjmowane na podstawie historycznej stopy zwrotu z okresu obserwacji i przyjmują kolejno 50%, 30% oraz 20% odpowiednio dla funduszu o najwyższej, średniej i najniższej stopie zwrotu w danym okresie obserwacji. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii  PFUNRB220113
.

Cechy produktu

waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu uzależniona od średniej z okresu inwestycji, przewyższającego 10% czasu trwania inwestycji
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 3-31.12.2018
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 1,00%
Dzień Emisji 8.01.2019 r.
Dzień Odkupu 13.01.2022 r.
Dzień płatności odsetek 13.01.2022 r.
 
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 86 za 100.
Okres odsetkowy 08.01.2019–13.01.2022 r.
INDEX
1.  Amiral Gestion - Sextant Grand Large  AMSEGLA FP  
2.  BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund  MLCORA2 LX  
3. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PZUPDPA PW  
Skrócony opis inwestycji Celem produktu jest osiągnięcie zysku z inwestycji w trzydziestosześciomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.  Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 102 PLN za jeden certyfikat oraz partycypuje w 80-120% w uśrednionej zmianie Ważonego Zwrotu Koszyka złożonego z funduszy   Amiral Gestion - Sextant Grand Large,    Global Funds - Euro Corporate Bond Fund,  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, obliczonego na podstawie wartości Indeksu w wyznaczonych sześciu Datach Obserwacji. Wagi w koszyku są przyjmowane na podstawie historycznej stopy zwrotu z okresu obserwacji i przyjmują kolejno 50%, 30% oraz 20% odpowiednio dla funduszu o najwyższej, średniej i najniższej stopie zwrotu w danym okresie obserwacji. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PFUNRB220113.
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi:

Partycypacja x Max (0, WażonyZwrotKoszyka), gdzie:

 
Partycypacja 80-120%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Ważony Zwrot Koszyka


Imaxn – wartość Indeksu o najwyższej stopie zwrotu w n-tym Dniu Obserwacji;
Imax0 – wartość Indeksu o najwyższej stopie zwrotu w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu;
Iśrn – wartość Indeksu o drugiej najwyższej stopie zwrotu w n-tym Dniu Obserwacji;
Iśr0 – wartość Indeksu o drugiej najwyższej stopie zwrotu w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu;
Iminn – wartość Indeksu o najniższej stopie zwrotu w n-tym Dniu Obserwacji;
Imin0 – wartość Indeksu o najniższej stopie zwrotu w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu.

Dni obserwacji:

1.    09/07/2019 r.
2.    09/01/2020 r.
3.    09/07/2020 r.
4.    11/01/2021 r.
5.    09/07/2021 r.
6.    10/01/2022 r.

Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej.
Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Wysokość Kupon został ustalony w Dniu Emisji na poziomie 4%.W scenariuszu optymistycznym w dniach obserwacji została ustalona stopa zwrotu poszczególnych funduszy oraz dobrane zostały wagi do wyliczenia średniej ważonej stopy zwrotu. Ważone stopy zwrotu wyniosły odpowiednio +7,88%, 9,39%, 14,32%, +17,71%, +18,49%, +21,47%, co po wyliczeniu średniej ze wszystkich obserwacji dało wynik 14,88%.

W dniu płatności odsetek Inwestor otrzyma zwrot kapitału powiększony o 2,0%, bez względu na wynik obserwacji oraz odsetki w wysokości 14,88%, czyli ok. 4,63% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 11 688 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania i profile inwestycyjne

 • oczekuję wzrostów na funduszach znajdujących się w produkcie
 • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • akceptuję 36-miesięczny horyzont inwestycyjny
 • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
 • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Typ inwestora

Produkt przeznaczony dla klientów pragnących osiągnąć zysk finansowy, inwestując w Bankowe Papiery Wartościowe. Klient oczekuje wzrostu wartości koszyka funduszy i akceptuje 36-miesięczny horyzont inwestycyjny oraz że z inwestycji może wycofać się raz w miesiącu, a cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku.

Produkt jest przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie inwestują aktywnie jednak posiadają świadomość ryzyka inwestycyjnego. Przed zakupem BPW, powinieneś zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów, którzy oczekują wysokich zwrotów z inwestycji w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
36 mies.
48 mies.
powyżej 48 mies.

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji – końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych nie jest z góry ustalone. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
 • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Certyfikatów Depozytowych może nie odzwierciedlać proporcjonalnie zachowania Indeksu.
 • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu. Ochrona kapitału dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
 • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowe Papiery Wartościowe wyemitowane po 2 lipca 2014 r. nie są objęte gwarancjami BFG (art. 17 ust. 1 pkt 4).
 • Ryzyko Zakłócenia Rynku – jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Rynku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.7 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Nieogłoszenie Indeksu, Brak Sesji, Zawieszenie Rynku, Zakłócenie Działalności Giełdy, Wcześniejsze Zamknięcie Giełdy), Emitent może podjąć Czynności Zastępcze wymienione w punkcie 3.7 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych działaniach na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
 • Ryzyko Zakłócenia Indeksu –  jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Indeksu, opisanych szczegółowo w punkcie 3.8 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Likwidacja Indeksu, Zmiana Indeksu),  Emitent może podjąć Czynności Alternatywne wymienione w punkcie 3.8 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl.

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.