Globalna Dziewiątka 2 - Strategia 95

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji 

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 100%.

W scenariuszu optymistycznym w poszczególnych Dniach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu wypracowały następujące zyski: 13,35%, 22,35%, 27,88%, 32,77%, 21,57%, 24,83%, 25,84%, 18,53%, 16,71%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem Partycypacji wyniósł:
22,64%=[(+13,35%+22,35%+27,88%+32,77%+21,57%+24,83%+25,84%+18,53%+16,71%)/9].
Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 22,64% (22,64%*100%), czyli ok. 7,54% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.264 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
W scenariuszu pesymistycznym w poszczególnych Dniach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu/najmniejszych spadkach wypracowały następujące wyniki: 5,19%, -0,87%, 1,72%, -0,14%, -2,81%, -5,53%, -10,67%, -18,49%, -21,59%.W efekcie wynik na całym koszyku wyniósł -5,91% (po przemnożeniu przez partycypację 100% wynosi on -5,91%). Klient ponowi stratę, jednak jest ona ograniczona do 5%, w związku z czym Klient otrzyma 9 500 PLN.

Dodatkowe informacje