Globalna Dziewiątka

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji


Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w poszczególnych Dniach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu wypracowały następujące zyski: 13,35%, 22,35%, 27,88%, 32,77%, 21,57%, 24,83%, 25,84%, 18,53%, 16,71%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem Partycypacji wyniósł:
20,95% = [(+13,35%+22,35%+24%+24%+21,57%+24%+24%+18,53%+16,71%)/9].
Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 16,76% (20,95%*80%), czyli ok. 5,60% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.676 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
W scenariuszu pesymistycznym w poszczególnych Dniach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu/najmniejszych spadkach wypracowały następujące wyniki: 5,19%, -0,87%, 1,72%, -0,14%, -2,81%, -5,53%, -10,67%, -18,49%, -21,59%. Wzrostowe wyniki spółek z koszyka nie były w stanie zrównoważyć spadków. Klient jednak nie ponosi straty i otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału 10 000 PLN.

Dodatkowe informacje