Innowacyjne Spółki

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 90%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +90%; +85%; +60%; +20%, dzięki czemu stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 26%=[(+12%+12%+60%+20%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 20,80% (26%*80%), czyli ok. 10,40% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.080 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -15%; -20%; -25%; -30%, w wyniku czego stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie -7,75%=[(+12%+12%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz umiarkowanie optymistyczny przedstawia sytuację, w której w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -1%; -2%; -4%; -5%; pomimo spadku notowań wszystkich akcji stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 3,75% =[(+12%+12%-4%-5%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 3,00% (3,75%*80%), czyli ok. 1,5% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.300 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 

Dodatkowe informacje