Inwestycja w fundusze

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji 

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (09/01/2019 r.) Uśredniona Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie wartości w 6 Dniach Obserwacji wyniosła:  23.83% = [(15% + 15% + 22% + 27% + 25% + 39%) / 6]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości ok. 19.06% (23.83%*80%), czyli ok. 6.35% p.a.
Łącznie wypłata wyniesie ok. 11.906 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 


Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (09/01/2019 r.) Uśredniona Zmiana Indeksu wyznaczona na podstawie wartości w 6 Dniach Obserwacji jest niższa w porównaniu do wartości początkowej i wyniosła: -18.33% = [(-10% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30%) / 6]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.