Motoinwestycja

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycjiScenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (04/12/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +57%; +55%; +50%; +48%; +46%; +45%; +43%; 38%; +35%, +34%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 21%=[(+10%+10%+10%+10%+10%+10%+43%+38%+35%+34%)/10]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 16.8% (21%*80%), czyli ok. 5.60% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.680 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
  • Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (04/12/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +5%; +3%; +0.5%; -1%; -5%; -10%; -14%; -16%; -18%; -20%, w wyniku czego wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie:-0.80%=[(+10%+10%+10%+10%+10%+10% -14%-16%-18%-20%)/10].
  • Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.