Niemieckie Spółki 2

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji

 

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (4/12/2017 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio:
+50%; +47%; +43%; +40%; +33%; +18%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 22.67%=[(+15%+15%+15%+40%+33%+18%)/6]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 18.13% (22.67%*80%), czyli ok. 6,04% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.813 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (3/03/2017 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -15%; -20%; -25%; -30%, w wyniku czego  wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie: -7,25%=[(+13%+13%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.

Dodatkowe informacje