Polskie Spółki 2

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

z indeksu WIG20

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Wyniki inwestycji


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzyma sumę Kuponów w wysokości 3,0 – 4,0%. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w danej Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka  (Bank Pekao, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PZU) ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej poziomu Bariery.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych  instrumentów bazowych oraz poziomów w trakcie dni obserwacji
kupon jest stały i znany w dniu emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 2-31.05.2017 r.
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 2,50%
Dzień Emisji 2.06.2017 r.
Dzień Odkupu 5.06.2020 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 86 za 100.
Okres odsetkowy 02.06.2017-02.06.2020 r.
INDEX
1 Bank Pekao SA PEO PW Equity Oficjalna cena zamknięcia
2 Polska Grupa Energetyczna  SA PGE PW Equity Oficjalna cena zamknięcia
3 Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGN PW Equity Oficjalna cena zamknięcia
4 Polski Koncern Naftowy Orlen SA PKN PW Equity Oficjalna cena zamknięcia
5 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PZU PW Equity Oficjalna cena zamknięcia
Skrócony opis inwestycji Trzyletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.  Inwestor w Dniu Wykupu otrzyma sumę Kuponów w wysokości 3,0 – 4,0%. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w danej Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka  (Bank Pekao, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PZU) ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej poziomu Bariery.
Stopa procentowa W dniu 2.06.2020 r. ( Dzień Ustalenia Odsetek oraz dzień obserwacji) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

gdzie:
 
Kupon (i) - Jeżeli dla każdego Indeksu(i) kurs zamknięcia w Dacie Obserwacji(t) będzie powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0. 
 
Kupon 3,0-4,0%
Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Bariera (i) 100% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. 
 Dni Obserwacji:
1. 01/12/2017
2. 01/06/2018
3. 03/12/2018
4. 03/06/2019
5. 02/12/2019
6. 02/06/2020
 
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Wysokość Partycypacji została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 70%.


W scenariuszu optymistycznym w każdym Dniu Obserwacji ceny wszystkich spółek z koszyka były powyżej Bariery. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz Kupon w wysokości 24% (6*4%). Łącznie wypłata wyniesie 12.400 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

W scenariuszu pesymistycznym w każdym z  Dni Obserwacji wartość co najmniej jednej spółki znajdowała się poniżej bariery. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału w wysokości 10 000 PLN. 

 

W scenariuszu umiarkowanym ceny wszystkich spółek znajdowały się powyżej bariery podczas 3 z 6 Dni Obserwacji. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz Kupon w wysokości 12% (3*4%). Łącznie wypłata wyniesie 11.200 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania i profile inwestycyjne

 • oczekuję wzrostów na polskim rynku akcji, w szczególności akcji z Koszyka
 • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • akceptuję 36-miesięczny horyzont inwestycyjny
 • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
 • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Profile inwestycyjne

Przezorny Ostrożny Rozważny Aktywny Dynamiczny
do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela

Okres inwestycji

do 12 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
48 m-cy
powyżej 48 m-cy

Poziom ryzyka

minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji – końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych nie jest z góry ustalone. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
 • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Certyfikatów Depozytowych może nie odzwierciedlać proporcjonalnie zachowania Indeksu.
 • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu. Ochrona kapitału dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
 • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowe Papiery Wartościowe wyemitowane po 2 lipca 2014 r. nie są objęte gwarancjami BFG (art. 17 ust. 1 pkt 4).
 • Ryzyko Zakłócenia Rynku – jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Rynku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.7 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Nieogłoszenie Indeksu, Brak Sesji, Zawieszenie Rynku, Zakłócenie Działalności Giełdy, Wcześniejsze Zamknięcie Giełdy), Emitent może podjąć Czynności Zastępcze wymienione w punkcie 3.7 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych działaniach na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
 • Ryzyko Zakłócenia Indeksu –  jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Indeksu, opisanych szczegółowo w punkcie 3.8 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Likwidacja Indeksu, Zmiana Indeksu),  Emitent może podjąć Czynności Alternatywne wymienione w punkcie 3.8 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl.

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.