Smartfonowe Spółki

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość założenia

promocyjnej lokaty

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Opis inwestycji

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.
Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 70-90% we wzroście koszyka spółek (Indeks):  HP, Ericsson, Lenovo, Apple, Microsoft, Motorola, Fujitsu, NEC, Samsung, LG. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a pięć najwyższych stóp zwrotu przyjmuje wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 10%.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych i końcowych instrumentów bazowych, nie uwzględnia średniej większej niż 10% czasu trwania inwestycji
stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 1-31.03.2016 r.
Początkowa wartość jednej Jednostki uczestnictwa 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. jednostek uczestnictwa)
Opłata początkowa do 2,50%
Dzień Utworzenia Funduszu 07.04.2016 r.
Dzień Zamknięcia Funduszu 15.04.2019 r.
Cel inwestycyjny funduszu Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu wartości (z uwzględnieniem poziomu partycypacji) opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego (oraz Komunikacie uzupełniającym) koszyka spółek (Indeks): HP, Ericsson, Lenovo, Apple, Microsoft, Motorola, Fujitsu, NEC, Samsung, LG. z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na dzień zamknięcia Funduszu. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a stopy pięć najwyższych stóp zwrotu przyjmuje wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 10%.
Zasady lokowania środków Funduszu Lokaty Funduszu inwestowane są w 100 % w Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Alior Bank SA. W związku z rozliczeniami transakcji zakupu, odkupu i wykupu Certyfikatów Depozytowych,  w aktywach Funduszu dopuszcza się okresowy udział (do 100%) depozytów lub środków pieniężnych.
Zarządzający funduszem Podmiot uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do zarządzania aktywami na zlecenie.
Wykup przed dniem zamknięcia funduszu Ubezpieczony ma prawo do otrzymania wartości wykupu całkowitego lub wartości wykupu częściowego. Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 84 za 100.
Okres odsetkowy 07.04.2016-08.04.2019 r.
INDEX Sanofi SA
Indeks[i] Nazwa Nazwa Bloomberg Code[i] Cena rozliczeniowa
1 HP INC HEWLETT-PACKARD CO. HPQ UN Equity Oficjalna cena zamknięcia
2 ERICSSON LM-B SHS ERICSSON LM-B SHS ERICB SS Equity Oficjalna cena zamknięcia
3 LENOVO GROUP LTD LENOVO GROUP LTD 992 HK Equity Oficjalna cena zamknięcia
4 APPLE INC APPLE COMPUTER INC AAPL UQ Equity Oficjalna cena zamknięcia
5 MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP MSFT UQ Equity Oficjalna cena zamknięcia
6 MOTOROLA SOLUTIONS INC MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI UN Equity Oficjalna cena zamknięcia
7 FUJITSU LIMITED FUJITSU LIMITED 6702 JP Equity Oficjalna cena zamknięcia
8 NEC CORPORATION NEC CORPORATION 6701 JP Equity Oficjalna cena zamknięcia
9 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS Equity Oficjalna cena zamknięcia
10 LG ELECTRONICS INC LG ELECTRONICS INC 066570 KS Equity Oficjalna cena zamknięcia
Skrócony opis inwestycji Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 70-90% we wzroście koszyka spółek (Indeks): HP, Ericsson, Lenovo, Apple, Microsoft, Motorola, Fujitsu, NEC, Samsung, LG. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a stopy pięć najwyższych stóp zwrotu przyjmuje wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 10%.
Stopa procentowa W dniu 8.04.2019 r. ( Dzień Ustalenia Odsetek oraz Dzień Obserwacji 6.) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

Partycypacja: 70-90%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Zmiana Koszyka:
Smartfonowe spółki (wzór)
 
Ii END
(Wartość Końcowa Indeksu)
wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji (IKi) dla 5 Indeksów o najniższej Stopie Zwrotu Indeksu (SZI)
Ii START
(Wartość Początkowa Indeksu)
wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu (IPi) dla 5 Indeksów o najniższej Stopie Zwrotu Indeksu (SZI)
C (Stopa Zastąpienia Zmiany Indeksu) 10%
SZ (Stopa Zwrotu Indeksu)
IKi - wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji;
IPi - wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu.
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
Informacje zamieszczone na stronie internetowej zawierają streszczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Smartfonowe Spółki", Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "Smartfonowe Spółki" ERGO Hestia wraz z załącznikami, Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych serii PSMAIN190411 wraz z załącznikami oraz Komunikatu uzupełniającego i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje na temat produktu ubezpieczeniowego i Bankowego Papieru Wartościowego zawarte zostały odpowiednio w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Smartfonowe Spółki" i Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "Smartfonowe Spółki" ERGO Hestia wraz z załącznikami, Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych serii PSMAIN190411 wraz z załącznikami oraz Komunikacie uzupełniającym. Powyższe dokumenty są dostępne w placówkach banku.

Profil wypłaty

Stopa zwrotu z inwestycji w Dniu Zamknięcia Funduszu może przyjąć wartości, jak na wykresie:Wykres pokazuje kształtowanie się Stopy Procentowej w zależności od końcowej Uśrednionej Zmiany Indeksu na Dzień Ustalania Odsetek, przy założeniu Partycypacji na poziomie 80%.

Lokata 5% na 3 miesiące

Produkt strukturyzowany i lokata
Jeśli skorzystasz z oferty Produktu strukturyzowanego Smartfonowe Spółki, możesz także założyć atrakcyjną lokatę!
 • Lokata 5% 3-miesięczna.
 • Możliwość założenia lokaty do wysokości kwoty inwestycji.
Szczegóły w Regulaminie.
Jeśli skorzystasz z oferty Produktu strukturyzowanego Smartfonowe Spółki, możesz także założyć atrakcyjną lokatę!
 • Lokata 5% 3-miesięczna.
 • Możliwość założenia lokaty do wysokości kwoty inwestycji.
Szczegóły w Regulaminie.

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (08/04/2019 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +57%; +55%; +50%; +48%; +46%; +45%; +43%; +38%; +35%; 34%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 24.5%=[(+10%+10%+10%+10%+10+45% +43%+38%+35%+34%)/10]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 19.6% (24.5%*80%), czyli ok. 6,50% p.a.
Łącznie wypłata wyniesie 11 960 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 


Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (08/04/2019 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +5%; +3%; +0.5%; -1%; -5%; -10%; -14%; -16%; -18%; -20%, w wyniku czego wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie:-2.80%=[(+10%+10%+10%+10%+10%-10%-14%-16%-18%-20%)/10]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10 000 PLN.
 

Korzyści z ubezpieczenia

Klient zyskuje ochronę ubezpieczeniową i korzyści prawno-podatkowe:
 • ubezpieczenie na życie – zakres ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Wypłata osobom uposażonym sumy ubezpieczenia, czyli aktualnej wartości inwestycji oraz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego: 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który nie ukończył 70 lub 1% wartości początkowej, jednak nie więcej niż 1.000 zł, w sytuacji gdy Ubezpieczony ukończył 70 lat i nie ukończył 80 lat w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową
 • możliwość wskazania dowolnych uposażonych, którzy w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej otrzymają wartość inwestycji oraz świadczenie ubezpieczeniowe
 • wyłączenie świadczeń ubezpieczeniowych z postępowania spadkowego – brak podatku od spadków i darowizn oraz uniknięcie często długotrwałych procedur spadkowych
 • częściowe wyłączenie spod egzekucji sądowej świadczenia pieniężnego z umowy ubezpieczenia osobowego - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, świadczenia pieniężne z umowy ubezpieczenia osobowego nie podlegają egzekucji sądowej w wysokości ¾ tego świadczenia
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Klient, który na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej miał ukończony 18 rok życia i nie miał ukończonego 80 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w okresie od Dnia Utworzenia Funduszu (włącznie) do Dnia Zamknięcia Funduszu (z wyłączeniem).

Oczekiwania i profile inwestycyjne

 • oczekuję wzrostów na rynku akcji, w szczególności akcji z Koszyka
 • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • akceptuję 36-miesięczny horyzont inwestycyjny
 • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
 • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Profile inwestycyjne

Przezorny Ostrożny Rozważny Aktywny Dynamiczny
do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela

Okres inwestycji

do 12 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
48 m-cy
powyżej 48 m-cy

Poziom ryzyka

minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko Inwestycyjne – poziom ryzyka inwestycyjnego Funduszu jest tożsamy z ryzykiem inwestycyjnym Certyfikatów Depozytowych, w które lokowane są Aktywa Funduszu. Ze względu na ryzyko płynności, ryzyko braku wykupu Certyfikatów Depozytowych oraz ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatów Depozytowych, Ubezpieczyciel nie gwarantuje ochrony kapitału zarówno w Okresie inwestycji jak i na jej koniec, określonej na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji.
 • Ryzyko zmiany cen – z uwagi na charakter kształtowania się cen Certyfikatów Depozytowych, cena jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym zmianom w Okresie inwestycji.
 • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji, gdyż końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych, a co za tym idzie możliwy wynik inwestycyjny Funduszu, nie jest z góry ustalony. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
 • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Funduszu nie będzie odzwierciedlała zachowania Indeksu. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wartość wypłaty (ostateczna stopa zwrotu z Funduszu) zależy od ceny odkupu Certyfikatów Depozytowych na rynku wtórnym oraz ich wartości wykupu otrzymanych od Emitenta.
 • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu.  Ochrona kapitału dotyczy tylko Wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem Okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
 • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Inwestycja w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dokonywana jest na ryzyko Klienta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta.
 • Ryzyko kredytowego Ubezpieczyciela – zobowiązania z tytułu umowy ubezpieczenia ciążą na Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia ocenić wiarygodność kredytową Ubezpieczyciela.
 • Ryzyko wypłaty wartości wykupu jako świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie niższej niż wartość początkowa inwestycji.
 • Ryzyko płynności – w zakresie obrotu wtórnego Certyfikatami Depozytowymi, istnieje ryzyko opóźnienia lub braku realizacji transakcji odkupu Certyfikatów Depozytowych przez Emitenta, tym samym braku możliwości umorzeń jednostek uczestnictwa w celu realizacji wniosków uprawnionych o wypłatę świadczenia lub wniosków Ubezpieczających o wykup jednostek uczestnictwa Funduszu. Wykup (umorzenie) jednostek uczestnictwa możliwy jest tylko w sytuacji, gdy Emitent odkupi Certyfikaty Depozytowe.  
 • Ryzyko ograniczonej płynności związane z cyklem umorzeń jednostek uczestnictwa Funduszu.
 • Ryzyko opóźnienia lub braku wykupu Certyfikatów Depozytowych – Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko opóźnienia wykupu Certyfikatów Depozytowych, a tym samym przesunięcia Daty Zamknięcia Funduszu (wykupu jednostek uczestnictwa Funduszu) oraz utraty całości lub części zainwestowanego kapitału w przypadku braku wykupu (całości lub części) Certyfikatów depozytowych przez Emitenta.
 • Ryzyko braku uzyskania Ceny odkupu Certyfikatu Depozytowego od Emitenta – w uzgodnionym terminie, co może powodować opóźnienia w przyjętych do realizacji wnioskach uprawnionych o wypłatę świadczenia lub wnioskach Ubezpieczających o wykup jednostek uczestnictwa Funduszu.
 • Ryzyko likwidacji lub zmiany Indeksu – jeżeli nastąpi stałe zaprzestanie publikowania wartości Indeksu (a Emitent nie zastąpi Indeksu innym indeksem używającym takiej samej lub zbliżonej metody obliczania wartości indeksu, co Indeks) lub nastąpi zmiana w składzie, formule lub sposobie liczenia Indeksu, Emitent może obliczyć wartość Indeksu w oparciu o formułę lub sposób właściwy dla tego Indeksu przy użyciu instrumentów rynku kapitałowego używanych  wcześniej lub zastąpić Indeks innym indeksem, o ile nowy indeks jest reprezentatywny dla tego samego segmentu rynku finansowego. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczonych o podjętych przez Emitenta działaniach na swojej stronie internetowej www.ergohestia.pl.
 • Ryzyko nie nabycia lub ryzyko nabycia zredukowanej ilości Jednostek Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – ryzyko związane z brakiem możliwości nabycia całości lub nabycie zredukowanej ilości Certyfikatów Depozytowych przez Ubezpieczyciela.

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Smartfonowe Spółki”, Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „Smartfonowe Spółki” ERGO Hestia wraz z załącznikami, Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych serii PSMAIN190411 wraz z załącznikami oraz Komunikatu uzupełniającego i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje na temat produktu ubezpieczeniowego oraz certyfikatu depozytowego zawarte zostały odpowiednio w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Smartfonowe Spółki” i Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „Smartfonowe Spółki” ERGO Hestia wraz z załącznikami, Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych serii PSMAIN190411 wraz z załącznikami oraz Komunikacie uzupełniającym. Powyższe dokumenty są dostępne w placówkach Banku.
Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubezpieczenia i Funduszu można uzyskać u pracowników  Agenta – Alior Bank S.A.
Alior Bank S.A. działając jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta w tym decyzja o złożeniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci zawarcia umowy ubezpieczenia przez Klienta, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe.
Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „Smartfonowe Spółki” może ulegać istotnym wahaniom z uwagi na zmienność cen Certyfikatów Depozytowych, w które lokowane będą aktywa Funduszu. Ubezpieczyciel nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego na koniec okresu inwestycji. Alior Bank S.A. jest jedynie gwarantem wypłaty pożytków z Certyfikatów Depozytowych na rzecz Funduszu, natomiast nie bierze odpowiedzialności za wypłatę środków przez Fundusz na rzecz Ubezpieczonych. Ze względu na swój charakter prawny, produkt nie jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Certyfikaty Depozytowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
Niniejszy dokument i jego treść stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Specjalne Oprocentowanie Lokaty – oprocentowanie Lokaty, przysługujące uczestnikom Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów opisanych w Regulaminie. Wysokość oprocentowania określona jest na poziomie 5% w skali roku. Specjalne Oprocentowanie Lokaty jest oferowane wyłącznie Klientom, którzy w okresie trwania programu przed założeniem Lokaty dokonali zakupu przynajmniej jednego Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 zł, a maksymalna określana jest każdorazowo w zależności od wykupionego wcześniej przez Klienta Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego i wynosi 100% zapisu dodatkowego produktu inwestycyjnego. W przypadku rezygnacji Klienta z Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego przed terminem zapadalności Lokaty, Bank dokona obniżenia oprocentowania Lokaty za cały okres jej trwania do wysokości oprocentowania standardowego obowiązującego dla danego terminu określonego w Tabeli Oprocentowania w dniu jej zawarcia.
Otwarcie Lokaty możliwe jest wyłącznie w Oddziałach Banku.